سیروس مددی

2013/6/12 شرکت در انتخابات فرمایشی کمک به سلاطین حاکم است، تحریم می کنیم!
2013/3/31 سامانیابی اقوام در ایران – گامی بسوی تمرکززدائی دموکراتیک ایران
2013/2/8 شبکه مهران بهاری به دشمنی با نام و هویت آذربایجانی ادامه می دهد
2013/1/20 آسیب شناسی یک کالبد شکافی روانی
2013/1/7 تکذیب می کنم!...من تاکنون نوشته ای تحت این عنوان ننوشته ام
2013/1/5 اعلام انزجار از نژادپرستی و نژادپرست
2012/12/29 آری ما پاتریوت (میهن پرست) هستیم!
2012/12/28 پیرامون نقد آقای یونس شاملی و مقاله "دشمنان آذربایجان را بشناسیم"
2012/12/20 زبان آذربایجانی و «تورک» گرایان – بخشی از سخنرانی سیروس مددی در سال ۲۰۰۸
2012/12/10 سخنرانی پیشه وری در سالن شیر و خورشید تبریز- درباره تشکیل فرقه دموکرات
2012/12/6 پیرامون ۲۱ آذر و برخی مسائل کنونی آذربایجان – مصاحبه با سیروس مددی
2012/5/21 یاد و خاطره شهدای قیام اول خرداد آذربایجان گرامی باد!
2012/5/18 گفتگو با اشباح – (پاسخ به گروه «خبرگزاری» و سازمانگران جنگ «ترک» و «کرد»)
2012/4/27 خجسته باد اول ماه مه – سالروز همبستگی کارگران جهان