جهان

دوستان ... چندی است که سایت ایران گلوبال شاهد هجوم فرهنگی بر زبان های ملل غیر فارس در ایران بوده و در این
میان زبان ترکی آزربایجانی که زبان مادری بیش از 30 میلیون در ایران هست, شدیدترین ضربه ها را از چپ و راست متحمل شده است. ولی با این وجود , از بدو سر آغاز پهلویان , وهم چنین در این چند دهه اخیر, این زبان بقول احمد شاملو, توانسته است خودش را حفظ بکند و در چندین مورد هم در رشته های ادبیات در سطح جهانی بدرخشد. مقاله پائین یک تحقیقات جدیدی است در باره زبان فارسی .
ما بدخواه هیچ ملت و کشوری در سراسر پهنه گیتی نیستیم . پیام و رفتار مردم با فرهنگ و مهر ایران از حکومت جداست
اندیشمندان آذربایجانی ، فعالان تلویزیونی-انترنتی- مقاله و کامنت نویسان، خلاصه همه و هرکس که حرفی برای گفتن دارند، میتوانند دلایل اثباتی درستی تز جدایی آذربایجان را بیان کنند.
وطندوستی فردوسی احساسی حکیمانه و توأم با اعتدال و خردمندی و عاطفه ی انسانی و به کلی دور از نژادپرستی است...فردوسی هرجا در میان اقوام بیگانه نیکی و دانایی و خردمندی می‌بیند، از بیان آن بازنمی‌ایستد. یک نمونه اش تصویری است که از پیران ویسه آفریده است