میزبانی لندن از یک همایش مرتبط با ایران در سکوت خبری