حسن جداری

حسن جداری
2021/6/23 نظام ظلم و استثمار!
2021/6/19 مروری بر یک قرن مبارزه و سرکوب در ایران!
2020/12/22 اعدام های پی درپی، نشانه ترس و وحشت رژیم!
2020/11/18 سرنگونی رژیم، در گرو همبستگی و اتحاد عمل !
2020/11/2 تشدید تضادهای بینا امپریالیستی در جهانی پر تلاطم!
2020/9/25 نگاهی اجمالی به تاریخ گذشته ایران!
2020/9/2 در نکوهش پان فارسیست ها!
2020/7/27 اهمیت عنصر آگاهی در جنبش های کارگری!
2020/7/4 نفش رژیم شاه در به قدرت رسیدن رژیم حمهوری اسلامی!
2020/6/26 ایران ، سرزمین ملت ها،آداب و رسوم و ربان های مختلف!
2020/2/10 انقلاب، کدام انقلاب، دموکزاتیک یا سوسیالیستی!
2019/12/15 مروری بر زندگی پر تلاطم جعفر پیشه وری!
2019/12/3 دشمن مشترک زحمتکشان کرد، ترک، فارس و ....1
2019/11/21 قهر انقلابی توده ها، پاسخ قهر ارتجاع هار!
2019/11/10 نقش حیدر عمو اوغلی در تاریخ مبارزات زحمتکشان ایران
2019/5/30 نه به حمله نظامی امریکا، نه به رژیم جمهوری اسلامی، زنده باد انقلاب !
2019/5/21 اقوام، ملت، ملت های ایران!
2019/5/2 کشمکش و تبانی بین قدرت های امپریالیستی بر سر تسلط برجهان
2018/12/31 بهار خاطره ها!
2018/12/31 پان اسلامیسم و پان آریائیسم، دو روی یک سکه!
2018/12/18 کارگر می رزمد ، ذلت نمی پذیرد!
2018/8/25 گلزار خاوران!
2018/8/11 ظلمه قارشی عصیان!
2018/8/7 زبان فارسی، زبان تحمیلی برای ملت های غیر فارس ایران!
2018/8/4 خیزش های سهمگین توده ها، ناقوس مرگ رژیم را به صدا در آورده است!
2018/7/22 راه رهائی کارگران و زحمتکشان ایران!
2018/7/1 آذربایجان خلقی نین آنا دیلی!
2018/5/2 نگاهی اجمالی به تاریخ صد سال گذشته ایران !
2018/1/8 جمهوری اسلامی، جمهوری ایرانی، جمهوری دموکراتیک کارگران و زحمتکشان!
2018/1/4 جمهوری کشتار و جنایت!
2018/1/1 آذربایجان، به پا خیز!
2017/12/31 خیزش های پرشور و رزمنده ضد رژیمی در سرتاسر ایران!
2017/12/31 قدرت زحمتکشان!
2017/6/30 پدیده ای به نام شوونیسم در سایت های اپوزیسیون!
2017/6/20 خون ندا!
2017/6/8 حل مساله ملی در ایران، در گرو سرنگونی رژیم!
2017/5/24 بیر خورداد قیامی !
2017/5/21 انتخابات فرمایشی رژیم، چه چیزی را تغییر میدهد؟
2017/5/12 چرا باید انتخابات فرمایشی رژیم را تحریم کرد؟
2017/3/30 رقابت امپریالیست ها و خطر وقوع جنگ جهانی سوم!
2017/2/22 به یاد خواننده مردمی، قمر الملوک وزیری!
2017/2/7 قووزانان طوفان دی آذربایجان!
2017/1/25 نگرش به گذشته ها، به مثابه درمان آلام اجتماعی!
2017/1/16 طوفان خشم!
2017/1/11 مرگ هاشمی رفسنجانی و قیل و قال " اصلاح طلبان" !
2017/1/1 حرکت تاریخ
2016/12/23 شوونیست های برتری طلب ، چه میخواهند؟
2016/12/17 راه ما!
2016/12/11 دو رژِیم آزادیکش، دو کشتار وحشیانه!
2016/11/28 جواب خصم خونخوار!
2016/11/19 باز هم در باره " فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس"! پاسخی به یونس شاملی در این زمینه
2016/11/13 یاری جستن از "روح" کوروش! جهت توجیه برتری طلبی قومی و نژادی
2016/11/3 فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس، توطئه و تمهیدی ارتجاعی!
2016/10/31 ناسیونالیست های ضد کمونیست آذربایجان، سرکوبگران آزادیخواهان
2016/9/30 دنیائی پر تلاطم ، رخداد های تکان دهنده!
2016/9/27 شوق و شور جانفشانان!
2016/9/20 مساله ملی، اپوزیسیون بورژوائی و طبقه کارگر!
2016/9/16 ننگ تاریخ بشر!
2016/9/12 دشت خاوران!
2016/8/25 مظهر جهل و خرافات!
2016/8/24 رژیم جمهوری اسلامی، رژیم دزدان کاخ نشین!
2016/6/9 قانلی بیر میدان! شعری به ترکی با ترجمه فارسی
2016/5/29 شلاق زدن به کارگران، جنایتی دهشتناک!
2016/5/27 خلق، بیر گون گوله جاق! شعر ترکی با ترجمه فارسی
2016/5/19 " تریبون جنبش ملی سکولار دموکراسی" ، علیه ملت های تحت ستم ایران
2016/5/11 کوتله وی عصیان!
2016/5/11 حکومت ننگین
2016/4/24 برتری طلبی قومی و نژادی!
2016/4/10 یاران را چه شد
2016/1/13 جمهوری اوباش و اراذل
2016/1/8 تحریم یا عدم تحریم انتخابات!
2015/12/19 یادی از فرقه دموکرات آذربایجان
2015/12/8 قدرت زحمتکشان
2015/12/6 رژیم جمهوری اسلامی؛ حامیان و مخالفین!
2015/11/12 ای خوش آنروزی...!
2015/11/7 شوونیسم زبان فارسی!
2015/10/5 به مناسبت بازگشائی مدارس در ایران!
2015/9/23 ملانین جوری، مکری، حیله لری!
2015/9/16 مساله طبقاتی ومساله ملی در ایران!
2015/8/8 حقوق بشر، بازیچه دست قدرت‌های سلطه‌گر!
2015/8/6 رژیم اشرار!
2015/7/28 تفرقه و نفاق افکندن بین خلق‌های ایران، به سود رژیم شوونیست جمهوری اسلامی است!
2015/7/26 بدترین نوع حکومت!
2015/7/14 خاطرات من از دوران حکومت فرقه دموکرات آذربایجان!
2015/6/19 بهار آزادی!
2015/6/16 تاریخ معاصرآذربایجان و شوونیست های طیف "چپ"!
2015/5/31 "آذری یا زبان باستان آذربایجان"، رد پای کسروی!
2015/5/24 رژیم جمهوری اسلامی، مظهر ستم ملی و شوونیسم!
2014/11/9 نگرشی به مساله ملی، در رابطه با مبارزات ضد رژیمی!
2014/9/29 آغاز سال تحصیلی در ایران و مشکل زبان!
2014/2/2 رژِیمی فریبکار،"فرهنگستانی" مرتجع و شوونیست !
2014/1/27 انتقاد با سلاح و سلاح انتقاد!
2014/1/18 ایشچیلر دورماسا اگر ایاغا...!(اگر کارگران به پا نخیرند...!)
2014/1/12 راه خطا پیمودن در برخورد به مساله ملی!
2014/1/4 سردمداران رژیم، غارتگران هستی توده ها!
2013/12/22 قاجارها یا پهلوی ها! (1)
2013/12/13 روز 21 آذر 1325، در تاریخ معاصر ایران
2013/12/8 حماسه آذربایجان!
2013/12/3 شاعر عصیانگر و آزاد اندیش!
2013/11/9 قادینین قدرتی( قدرت زن)
2013/11/6 تمایلات شوونیستی دررابطه با مساله ملی در ایران!
2013/10/28 من این کشتار و این سرکوب و زندان را نمیخواهم !
2013/10/20 فارسی، زبانی تحمیلی برای ملت های غیرفارس!
2013/6/27 صمد بهرنگی، معلم کبیر روستاهای آذربایجان!
2013/6/20 خون «ندا»!
2013/6/20 روحانی، سر کوبگری دیگر!
2013/6/4 لاله های سرخ!
2013/5/24 رژیمی آزادیکش! انتخاباتی فرمایشی!
2013/5/20 شانلی قیام!
2013/5/7 حماسه آذربایجان!
2013/4/23 خیال بافی های یک فعال سیاسی پان ایرانیست!
2013/4/5 در پیرامون "کنفرانس" باکو!
2013/2/10 کج اندیشی ها در رابطه با مساله ملی در ایران - 1
2013/1/17 معجز شبستری، شاعر و متفکر شهیر آذربایجان!
2012/12/14 در رابطه با رفراندوم برای "استقلال" آذربایجان!
2012/12/6 روز ۲۱ آذر ۱۳۲۵، در تاریخ معاصر ایران
2012/11/18 دشت خاوران!
2012/11/17 باید رساتر شود این فریاد ها!
2012/11/2 تنها راه رهائی زحمتکشان!
2012/10/29 تبعیض و بیداد !
2012/7/25 علیه انقیاد طلبان و سازشکاران!
2012/7/18 فاجعه دریاچه ارومیه ! « اورمی گول فاجعه سی!»
2012/7/15 پیرامون مساله ملی در ایران!
2012/5/4 دخالت خارجی یا تکیه بر نیروی توده ها؟!
2011/8/9 تخریب خانه علی مسیو، فرزند قهرمان آذربایجان، محکوم است!