مدیا دانمارکی و دزدان دریایی مشترکا قیمت ها را بالابردند