رفتن به محتوای اصلی

ترفندهای ساختن

قالب‌بندی‌های متن

Eingeschränktes HTML

 • تگ‌های HTML مجاز: <br> <p> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <cite> <dl> <dt> <dd> <a hreflang href> <blockquote cite> <ul type> <ol type start> <strong> <em> <code> <li>

  این سایت اجازه‌ی ورود محتوای HTML را می‌دهد. در حالی که یادگیری تمام HTML ممکن است خسته کننده به نظر آید، یادگیری استفاده از تعداد کمی از «برچسب»‌های پایه HTML خیلی آسان است. این جدول برای هر یک از «برچسب»‌های فعال در سایت، یک نمونه ارائه کرده است.

  For more information see the HTML Living Standard or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  شرح تگ شما می‌نویسید دریافت می‌کنید
  به صورت پیش‌فرض سطر جدید خودکار اضافه می‌گردد، لذا از این تگ برای افزودن یک سطر اضافه استفاده کنید. استفاده از این تگ متفاوت است زیرا از یک جفت تگ باز و بسته استفاده نمی‌کند. از یک علامت " /" اضافی داخل تگ برای سازگاری با XHTML 1.0 استفاده کنید. متن با <br />سطر جدید متن با
  سطر جدید
  به صورت پیش‌فرض برچسب‌های پاراگراف خودکار اضافه می‌شوند, لذا از این تگ برای افزودن پاراگراف بیشتر استفاده کنید. <p>پاراگراف یک.</p> <p>پاراگراف دو.</p>

  پاراگراف یک.

  پاراگراف دو.

  عنوان <h2>زیر عنوان</h2>

  زیر عنوان

  عنوان <h3>زیر عنوان سه</h3>

  زیر عنوان سه

  عنوان <h4>زیر عنوان چهار</h4>

  زیر عنوان چهار

  عنوان <h5>زیر عنوان پنج</h5>
  زیر عنوان پنج
  عنوان <h6>زیر عنوان شش</h6>
  زیر عنوان شش
  ذکر شده <cite>ذکر شده</cite> ذکر شده
  لیست‌های تعریف شبیه به لیست‌های دیگر HTML است. <dl> شروع لیست؛ <dt> شروع هر واژه؛ <dd> شروع توضیحات هر واژه می‌باشند. <dl> <dt>اولین واژه</dt> <dd>تعریف اول</dd> <dt>دومین واژه</dt> <dd>تعریف دوم</dd> </dl>
  اولین واژه
  تعریف اول
  دومین واژه
  تعریف دوم
  هیچ راهنمایی در مورد تگ dt وجود ندارد
  هیچ راهنمایی در مورد تگ dd وجود ندارد
  لنگرها برای ایجاد پیوند به صفحه‌های دیگر به کار می‌روند. <a href="https://iranglobal.info">ایران گلوبال</a> ایران گلوبال
  بلوک نقل قول شده <blockquote>بلوک نقل قول شده</blockquote>
  بلوک نقل قول شده
  لیست مرتب نشده - برای شروع هر آیتم از لیست از <li> استفاده کنید. <ul> <li>اولین آیتم</li> <li>دومین آیتم</li> </ul>
  • اولین آیتم
  • دومین آیتم
  لیست مرتب - از <li> برای شروع هر قلم لیست استفاده کنید. <ol> <li>اولین آیتم</li> <li>دومین آیتم</li> </ol>
  1. اولین آیتم
  2. دومین آیتم
  پررنگ <strong>پررنگ</strong> پررنگ
  با اهمیت <em>با اهمیت</em> با اهمیت
  متن کدگذاری شده برای نمایش کد منبع برنامه نویسی. <code>کدگذاری</code> کدگذاری
  هیچ راهنمایی در مورد تگ li وجود ندارد

  اکثر حروف غیرعادی می‌توانند به صورت مستقیم بدون هیچ مشکلی وارد شوند.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  شرح حرف شما می‌نویسید دریافت می‌کنید
  امپرسند &amp; &
  بزرگتر از &gt; >
  کوچکتر از &lt; <
  علامت نقل قول &quot; "
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
 • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
 • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.