بنی صدر: محمد غرضی دختری را به قتل رسانده است (دقیقه 20)