تایید حکم اعــدام دو زندانی سیاسی کُرد و احتمال اجرای آن