دور دوم اظهار نظرات شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت چپ

در ادامه حاضرین در کنفرانس برای بار دوم به اظهار نظر و نقد و بررسی نظرات سخنرانان و موضوعات مطروحه در کنفرانس ادامه یافت.
این دور دور پایانی پانل اول کنفرانس بود.
.
انتشار از: