شورای امنيت امروز موضوع سوريه را مورد بررسی قرار میدهد