یکی بود یکی نبود غیر از گلوبال سایتی نبود

یکی بود یکی نبود غیر از گلوبال سایتی نبود
مینی بوسی بود نام آور، شوفری داشت کارآور.موقرمزی و فرفری
با معرفت و سرسری...

یکی بود یکی نبود غیر از گلوبال سایتی نبود

مینی بوسی بود نام آور، شوفری داشت کارآور.موقرمزی و فرفری

با معرفت و سرسری

تا که میگفت خوش مزه بود

تا مینوشت یک وری بود

گفتش:

باباک جان بگو بگو باهنری  که تا حالا یه پا سری.

قلپ قلپ مینوشید

گفتش:

فخر فخر آور بگو بگو! منظور چیه؟

قلپ قلپ مینوشید

بابک هم ناز میکرد غمزه میکرد

از هنرش و از اردوقان میگفت

از چاه نفت و از اف علی میگفت

میگفت قربونش برم قصر داره

جعبه کفش نگو! ارز داره

کیا هم قلپ قلپ مینوشید

کام را که تر میکرد میجوشید.

به چپ میشد به راست میشد

کاغذ دم دستشو بازش میکرد

پرسشها رو طرح میکرد

یکی بود یکی نبود غیر از کیا کسی نبود

این مینی تا دلت بخواد روغن میداد، دود میداد، بوق که میزد بوم بوم میکرد

موتور نگو زنگوله بود. تق و تق میکرد، بو میداد

از شهسوار تا تهرون شاگردش داد میزد فریاد میزد

آی ده تومان آی ده تومان

سازاخ میگفت نه نه تومان

جمال میگفت سه تومان

راشین میگفت شش تومان

یاراچیلق میگفت مجانی

تورک اغلی غمگین شده بود

مسافرا را غر میزد، میگفت این پولا بنزین نمیشه

سرتا پاش هم سی نمیشه

کیا میگفت بی خیالش درست میشه

یکی بود یکی نبود غیر از مینی هیچی نبود

تلق تلق، بوم بوم.

قالپاق که هیچ، فراموش

صندلی نگو! چارپایه بود

ترموز چیه پدال بود

سیلندش هی خش خش میکرد

ترک اغلی میگفت کنار کنار

 پدر اندر پدرم میکانیکه

آستینوشو بالا کشید

آچارشو چاق میکرد، خودشو تا میکرد

میگفت عجب عجب ببم ددم!

این دیگه ماشین نمیشه این دیگه ماشین نمیشه!

سیلندش باز میکرد، چرخاشا هی باد میکرد

تلق تلوق ده تومن

یکی بود یکی نبود غیر از اژدر کسی نبود

کیا میگفت:

 اژدر بذار دورت بگردم

اژدر ویرا را دیدی؟

اژدر کرمارا چی؟ اونا را دیدی؟

اژدر نخشو کشیدی؟

وای ببم وای ددم

این دیگه سرور نمیشه، این دیگه سرور نمیشه

ویر نگو کرمکه، خدا نکنه رمزکه

یکی بود یکی نبود غیر از جمال کسی نبود

جیم نگو جمال بگو

کاف نگو کمال بگو

از فر و از مسعود بگو

از کرد و از ژوان بگو

از شرق بگو از غرب بگو

تهران چیه؟ ایران چیه؟

یکی بود یکی نبود غیر محمد رضا کسی نبود

گنگ میگفت و گنگ مینوشت

تا ترکها هی کیف کنند

کانت چیه؟ حافظ جیه؟

گوته کیه؟ سعدی چیه؟

فردوسی نگو اه اه

کسروی نگو به به

راسیست داریم فردوسیه

هدایت سبیلش آدولفی

شیعه نگو! سنی بگو!

شاهنامه همشه ترک ستیزیه

رمان نگو جفنگه

مکتب بخوای تبریزیه

آزربایجان بگو، اردوقان بگو

علی اف بگی خنک میشم

گربه نگو سگ بگو.

یکی بود یکی نبود غیر کرمی کسی نبود

داد میزد فریاد میزد

از بختیار و از زاگرس میگفت

از جنگل و از آبش میگفت

از پارس و از کوروش میگفت

خامنه ایی را میگفت که ترکه

سازاخ نگو لاچین بگو جیغ میزدند کیا را نفرین میزدند

کیا جان ترمز بگیر وایستا!

ما دیگه با بوس نمیام

کرایه چی؟ پسش بده

کیا به من من افتاد

میگفت خیالشو نکن سازاخ جان

خیالشو نکن لاشین جان

کرمی را آچ میکنم

کرمی جان نمیشه نه نمیشه

کرمی تم میکرد

میگفت بسه بسه نگه دار

من دیگه با بوس نمیآم

میدونی که این سایت منه کیا خان؟

میدونی که من یک دونگ دارم کیا خان؟

من بمیرم  تمام شد تمام شد و تمام شد

یکی بود یکی نبود  ئیلیار بود ئیلیار بود

نه پارسم و نه ژرمن

آشور نگو من بودم

سومر نگو من بودم

کوروش چیه؟ من کشتم

داریوش نگو من شستم

افشار که میگن من بودم

لر نگو کلاه بسر. کرد نگو شلوار گشاد

مارکس نگو ماسماسکه

انگلس نگو بی نمکه

لنین همشه زار میزد

ور پیشه نگو خدا بود

از درو دیوارش بگو

از چاه و از راه اش بگو

یکی بود یکی نبود غیر از تبریزی چنگائی بود

لری میخوند تا غش کنی

میگفت:

دلار دردت بجونوم

دلار بی تو نمونوم

دلار تا تونه داروم غمی ناروم

دلار دردت بجونوم

دلار بردنه یاروم کس و کاروم

یکی بود یکی نبود غیر از اسامه کسی نبود

اسامه جان از- ر- بگو

از ترک و از عرب بگو

از فعل و از ژنها بگو

اسب چی میشد به ترکی؟

سگ چی میشد به چینی؟

یاراچلیق از فردوسی میگفت

از جمع افعالش میگفت

میگفت همشه صدتا میشه

از دده قوردقورش میگفت

که پایه فرهنگ جهانه

یکی بود یکی نبود غیر از سازاخ مگه کسی بود؟

سازاخ از زخماش میگفت

از فلجش میگفت

از ویلچر و چرخاش میگفت

لوایی از عکساش میگفت

میگفت با کلاه قشنگه

میگفت سه در چهارش خیلی ملنگه

چشماش رو هی تنگتر میکرد

به چپ و راست نظر میکرد

یکی بود یکی نبود...

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.