جنون خون در شورشیان ۵۷، از فردای ۲۲ بهمن آغاز شد

رژیم آخوندی از همان آغاز دست به کشتار مردم ایران زد و این ایرانی ستیزی، همچنان ادامه دارد

هتا از افراد مسن و بازنشسته هم نگزشتند و بسیاری را اعدام کردند !! نام شماری از اعدام شدگان بازنشسته:
سناتور عبدالله ریاضی ۷۳ ساله
نعمت الله نصیری ۶۸ سال
محمدعلی علامه وحیدی ۸۰ ساله
سناتور محسن خواجه نوری ۶۳
سپهبد بازنشسته محمد تقی مجیدی ۶۸ ساله
عباسعلی خلعتبری ۶۶ ساله
حبیب الله ایروانی ۶۶
جمشید اعلم ۷۴
سرلشگر بازنشسته عبد الله خواجه نوری فرنشین پیشین دادگاه عادی و تجديد نظر ارتش
سپهبد بازنشسته فخر مدرس ۶۲
سرتيپ بازنشسته علي اكبر يزدجردی
سرلشكر بازنشسته احمد بيد آبادی
سرتيپ بازنشسته حسينعلی بيات
حبیب اِلقانیان ۷۰ ساله
سرلشکر ایرج مطبوعی ۸۱ ساله
سپهبد جعفر قلی صدری ۶۷
سرلشکر حسن پاکروان ۶۸

جالب اینکه در آن روزها بیشتر انقلابیون این شیوه ی کشت و کشتارها را تایید و یا در بهترین حالت، همگی با هم سکوت اختیار کردند !!

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: