بمب گذاری در سخنرانی نماز جمعه خامنه ای در تهران

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: