فریادهای یک هموطن ایذه ای رو به استاندار

صلوات فرستادن اطرافیان برای محو کردن خواسته های وی!

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: