وزارت خارجه آمریکا: حکومت ایران مملو از «فاسدان ریاکار» است