زنده باد سوسیالیسم

آیا زمان آن نرسیده است که پرچم آلترناتیو سوسیالیستی را با سربلندی برافراشت؟ آیا زایش نطفه های سیستم خودگردان مدیریت مردمی سوسیالیستی از بطن همین نظام سرمایه داری صورت نخواهد گرفت؟ آیا در زمانیکه قطب سرمایه داری کلان نئولیبرال جهانی با دردهای شدید تمام آبستن بحران های طوفان زای متمادی میباشد، جای آن نیست که آلترناتیو سوسیالیستی را بعنوان انتخاب جایگزینی در سطح جامعه بعنوان الگوی دیگر قابل انتخاب با شفافیت تمام برای مردم مطرح نمود؟

آیا زمان آن نرسیده است که پرچم آلترناتیو سوسیالیستی را با سربلندی برافراشت؟ آیا زایش نطفه های سیستم خودگردان مدیریت مردمی سوسیالیستی از بطن همین نظام سرمایه داری صورت نخواهد گرفت؟ آیا در زمانیکه قطب سرمایه داری کلان نئولیبرال جهانی با دردهای شدید تمام آبستن بحران های طوفان زای متمادی میباشد، جای آن نیست که آلترناتیو سوسیالیستی را بعنوان انتخاب جایگزینی در سطح جامعه بعنوان الگوی دیگر قابل انتخاب با شفافیت تمام برای مردم مطرح نمود؟

ضربه های ناشی بخاطر از هم پاشیده شدن بلوک شرق و سرگیجه های ناشی از آن در اندام های جنبش چپ جهانی باعث شده است تا هنوز هم بخش عمده و اعظمی از جنبش چپ جهانی اعتماد به نفس لازم را در هر چه شفاف تر مطرح نمودن آلترناتیو سوسیالیستی در خود نیافته و در این مهم اغماز نمایند. این در شرایطی میباشد که نه تنها نظام سرمایه داری جهانی که عمدتا تحت کنتری سرمایه داری مالی بوده و بخش های نظامی، نفتی و تبلیغاتی- رسانه ای و سپس تولیدی خدماتی و غیره  را به دنبال خویش میکشاند، نه فقط با جنگ افروزی، ویرانگری، مصرف گرائی بیرویه موجب ضربات جبران ناپذیری بر زیست هارمونیک جوامع بشری با همدیگر گردیده است، بلکه در مسیر نابودی شرایط  زیست محیطی طبیعی انسان ها و موجودات دیگر زنده انسانی و نباتی بر روی محیط زیست آنها در کره زمین گردیده است.

مطرح نمودن آلترناتیو سوسیالیستی به مفهوم خشونت ورزی و دعوت عمومی برای  حرکت های آشوبگرانه نمیباشد، بلکه این امر یک انتخاب، یک مسیر گذار و یک راهکار آلترناتیو جداگانه ای را در سطح جوامع به بحران ها کشیده شده، از جمله جامعه  در بند ایران بر جسته نموده و با شفافیت تمام مطرح مینماید.

دستاوردهای علمی، اجتماعی، فلسفی، اخلاقی، روانشانسی اجتماعی و تکنولوژیک و نائلیت های سیاسی اداری دموکراتیک ، پتانسیل ها و امکانات فراوانی را جهت گذار دموکراتیک از طریق زایش اندام های نوین سوسیالیستی از بطن همین نظام سرمایه داری از یک طرف و تحولات درونی بافت ها و نهادهای ساختاری موجود بسمت خودگردانی مردمی فراهم مینماید. شرکت های سهامی خاص و عام میتوانند از یک طرف  از طریق تغییرات لازم در قوانین کشوری در مورد قوانین موسسات، شرکت ها و تجارت ، و مناسبات مدیریتی درونی آنها در راستای هر چه بیشتر برگرداندن مالکیت کارگران و کارکنان بر آنها تحول  و هدایت گردند. این مساله میتواند همگام با حمایت های هر چه بیشتر از ساختارهای تعاونی و دیگر اندام های نوپای سوسیالیستی بکار گرفته شوند. از این طریق است که ارزشمندی سعادت انسانی و رفع نیازهای طبیعی جایگزین مصرف گرایی بیرویه هر چه بیشتر و انگیزه های سوداگرایانه، سود گرایانه و بهره اندوزانه را میگیرد.

انقلاب تکنولوژیک دیجیتال در زمینه های ساختاری و مدیریت اندام ها و نهادهای خودگردان مردمی و ارتباطات شبکه ای آنها با همدیگر میتواند به میزان شایسته ای کمک نماید. سیستم های شفافیت نظارتی، مکانیزم های کنترل داخلی ، خارجی و کشوری با دقت، سرعت و شفافیت بیشتر میتوانند اعمال گردند. تکنولوژی دیجیتال نوین قابلیت و توان آن را دارا میباشد که واحد های ارزشی مبادله ای بهتر و قابل اطمینان تری از واحدهای پولی امروزین را بیافریند که بصورت ابزاری توسط سرمایه داران کلان مالی و غیره جهت سوداگری های سود آفرین آنها  و به بردگی کشیدن هزاران میلیون مردم جهان انجامیده است،مورد سوء استفاده  قرار میگیرد را بگیرند.

سوسیالیسم در بطن خویش دموکراتیک است، به این دلیل که قدرت و امکان انتخاب، تصمیم گیری و مدیریت را به انبوه توده های مردم در گروهبندی های طبیعی شکل گرفته اجتماعی آنها باز میگرداند. در چنین شرایطی اندام های اجتماعی انسانی بصورت های خودگردان بافت های اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و غیره را اداره کرده و مدیریت مینمایند. ساختارهای سیاسی کشوری، اداری و دولتی در خدمت رشد و تعالی چنین ساختارهای خودگردان توده ای بکار گرفته میشوند.

 در چنین شرایطی نه آنهایی که قدرتمداران تکیه زده بر انباشت راهزنانه افزوده های ارزشی تولید شده و انباشته شده توسط زحمتکشان بوده و نه تنها به دنبال سوداگری ها و سوداندوزی های هرچه بیشتر از هر طریقی در بازارهای مالی و  از طریق دزدی، اختلاس و غیره میباشند، بلکه باید این  قدرت ها به سندیکاها، اتحادیه ها، شوراها، تعاونی ها  و دیگر سازمان های صنفی سیاسی نمایندگان  مردمی، دولت ها و اندام های نوین شکل گرفته مردمی آنها بازگردانده میشوند.

در جوامعی که هشتاد و نود درصد ثروت ها و دارایی های اجتماعی در دست چهار تا پنج در صد جامعه میباشد و نزدیک به پنجاه در صد مردم در زیر خط فقر زندگی میکنند. در جوامعی که اکثریت مردم زیر فشار بدهکاری های تحمیلی به بانک ها تا آخر عمر زیر یوغ برده داری مدرن نظام سرمایه داری مالی جان میکنند. در شرایطی که میزان بدهی های جهانی به همین بانک هایی که سرمایه های مالی را کنترل مینمایند بیش از سه برابر تولید ناخالص سالانه جهانی میباشد. در شرایطی که سرمایه مالی کلان بانک های عمده جهانی که توسط عده ای محدود کنترل میگردند، سیاست های مالی، امنیتی، ژئوپولیتیک و نظامی کل دنیا را دیکته می نمایند، دود این سیاستهای جنگ افروزانه به چشم صدها میلیون مردم کشورهای جهان سوم رفته و موجب  ویرانی، کشتار وآوارگی میلیون ها مردم این کشورهایشان میگردد. در شرایطی که سوداگری های سود آفرینانه و مصرف گرایانه نظام سرمایه داری جهانی در راستای نابودی محیط زیست انسانی به پیش رانده میشود، باید آلترناتیو  سوسیالیستی خودگردان بر پایه های ارزش های آزادی انسانی، دموکراتیک، ضد تبعیض و با مدیریت مردمی با شفافیت تمام در صحنه مطرح گردد.  

به همان میزانی که تکنولوژی مدرن دیجیتال و اینترنتی پتانسیل آن را دارد تا به رسانه های مجازی کلان جهانی از قبیل گوگول، یاهو، فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و غیره فرا روییده و عمدتا بصورت ابزاری در دست سرمایه داری کلان جهت شستشوی مغزی مردم و به راه اندختن کودتا ها و شورش های دلخواه آنها مورد استفاده قرار گیرد، بصورت همگام، این تکنولوژی ها  دست در دست تکنولوژی های روبوتیک، ماشین های هوشمند و دیگر دستاوردهای علمی و پتانسیل های اینترنتی، قابلیت این را دارا میباشند تا در خدمت نظام خودگردان مردمی و سوسیالیستی نیز قرار گرفته و در راه رفاه، آسایش انسان ها و زیست هارمونیک و سازگار انسان و طبیعت مورد استفاده قرار بگیرد.

محوری نمودن آلترناتیو سوسیالیستی میتواند نقش کارسازی در گرد هم آوردن و اجتماع بیشتر نیروهای متفرقه چپ گرد یک شعار واحد داشته باشد. این امر در شرایطی که خلا آلترناتیو سیاسی چپ واحد و قدرتمند در پهنای سیاسی ایران احساس میگردد از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. به موازات  این  مهم، تاثیرات  برجسته نمودن آلترناتیو سوسیالیستی،  شفافیت و محوری نمودن آن بر جنبش در حال شکوفان کارگری و جنبش های دموکراتیک دیگر از یک طرف و حضور منسجم تر و متحد تر جنبش چپ در پیوند با جنبش های کارگری و دموکراتیک میتواند تاثیرات چند جانبه ای بر محوری نمودن آلترناتیو سوسیالیستی بر گذار دموکراتیک تحولات اجتماعی داشته باشد.

باید گفت که زمان آن رسیده است که آلترناتیو چپ دموکرات حاضر در صحنه سیاسی کشور با قدرت و شفافیت برجسته تری آلترناتیو سوسیالیستی را بعنوان راهکار دیگری برای انتخاب مردمی با شفافیت و قدرت تمام در صحنه سیاسی کشور مطرح نماید. به موازات پایان یابی طبیعی تاریخ مصرف نظام سرمایه داری میتوان پرچم سوسیالیستی را بعنوان نظامی مردمی و خودگردان مطرح نموده و با قدرت تمام بار دیگر ندا داد؛ زنده باد سوسیالیسم.

دنیز ایشچی

21 دسامبر 2018

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حذف ارز ترجیحی: شلیک دولت مرگ به معیشت فرودستان

https://www.radiozamaneh.com/692287
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
نرخ چند کالا در آبان ماه سال هزار و چهارصد خورشیدی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وزارت جهاد کشاورزی رژیم دژخیمان و شکنجه گران فهرست بهای چند کالای خوراکی را در آبان ماه سال هزار و چهارصد خورشیدی به رسانه ها داد، بر پایه این فهرست روشن می شود که .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کارگران هفت تپه با گل گرفتن در شورای اسلامی انحلال کامل آن را اعلام کردند

https://rowzane.com/news//article=233080
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
کارگران هفت تپه پیروز شدند، زنده باد کمونیسم!
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سخنرانی اسماعیل بخشی برای پیروزی جنبش کارگران هفت تپه

https://www.youtube.com/watch?v=JUSfh_7aKQI

زنده باد کمونیسم!
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بیست و شش ثروتمند جهان به اندازه نیمی از کل انسان های دنیا پول دارند

https://akhbar-rooz.com/?p=40506
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نفرت چهل ساله خامنه ای از سوسیالیسم

https://www.radiozamaneh.com/518139
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تمام مواد قانون کار ضد کارگری هستند

https://www.peace-mark.org/110-9
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فیلم آسیاب سیاه (Die schwarze Mühle) یک فیلم سمبلیک است که ویژگی های رژیم سرمایه داری و زرسالاران را به گونه ای نمادین نشان می دهد، در این فیلم گرگی که چهره انسان به خود گرفته است نماد سرمایه داری است و این گرگ انسان نما در آسیابی که فراورده های آن زر و سیم هستند از کارگران بهره کشی می کند و با نیروی پولی که فراورده دسترنج کارگران است هر کاری که بخواهد می کند! سرانجام با خیزش همگانی این گرگ انسان نما شکست می خورد و سرمایه داری مانند گرگی نمایانده می شود که باید خفه شود تا همگان آسوده شوند! درباره این فیلم تا کنون تفسیرهای سیاسی و فلسفی فراوانی به انجام رسیده اند و این فیلم مانند داستان ماهی سیاه کوچولو نوشته زنده یاد صمد بهرنگی دارای داستانی نمادین است، این فیلم را در لینک زیر می توانید ببینید

https://www.youtube.com/watch?v=xKNjlqAm1Sk
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کارگران هپکو هفتاد روز است حقوق نگرفته اند!

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/413826-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، پیش از این برای شما نوشتم که در ساختار اقتصادی سرمایه داری واردات و صادرات در دست زرسالاران بخش خصوصی است و سود به دست آمده از فروش کالاهای وارداتی و صادراتی نیز به جیب بازرگانان زرسالار بخش خصوصی ریخته می شود و به کارگران و رنجبران و دهقانان از این سودها چیزی نمی رسد! اکنون به خبری که رسانه های رژیم دوزخی ولایت فقیه آن را پخش کرده اند نگاه کنید که در آن آمده است:

ارز دولتی برای واردات نصیب چه کسانی شد؟ / سه میلیارد یورو در اختیار دو خانواده مشهور!!! (به لینک زیر نگاه کنید) .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رژیم ولایت فقیه که هزاران تن از سوسیالیست ها و کمونیست ها را کشت و کوبید و له کرد و به زنجیر کشید اکنون پس از آن که با روش های سرمایه داری نتوانست بانکداری کند و برای ورشکسته شدن بانک های خصوصی و پیدایش بحران های کوبنده دچار آسیب های کمرشکن شد اکنون در زمینه بانکداری به روش های عمومی سازی (سوسیالیستی) روی آورده است! (به لینک زیر نگاه کنید)

https://www.isna.ir/news/97121105506/%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%DB%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D9%BE%D9%87
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، جهانیان در کشوری یکتا و یگانه به نام کره زمین در سایه تک میهنی (انترناسیونالیسم) باید به سوی عمومی سازی (سوسیالیسم) بروند! چرا؟ چون خصوصی سازی یک پروژه شکست خورده است! (به نوشتاری در این لینک نگاه کنید)

https://meidaan.com/archive/59484
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، در رژیم های سرمایه داری کانون های آموزشی مانند مهد کودک ها، کودکستان ها، دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها و کانون های آموزشی دیگر دو گروه هستند، یک گروه که در دست بخش خصوصی است و ویژه فرزندان سرمایه داران و زرسالاران است و گروه دیگر بخش دولتی است که ویژه فرزندان کارگران و رنجبران و دهقانانی است که از بام تا شام کار می کنند تا جیب های مفت خورهای رژیم سرمایه داری پر از پول های مفت و باد آورده شوند!

کانون های آموزشی بخش خصوصی دارای بهترین دستمایه ها برای آموزش فرزندان سرمایه داران و زرسالاران هستند، مانند کلاس هائی جادار و پهن با بهترین کاشی کاری ها و کف سازی ها و بهترین رنگ آمیزی ها و چراغ هائی با پرتو کنترل شده و شوفاژ برای زمستان و کولر گازی برای تابستان و همچنین بهترین صندلی ها و بهترین میزها و دستمایه های دیگری برای بهگردانی یک کلاس مانند .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پرسش: سرمایه داری چیست؟

پاسخ: بهره برداری گروه انگشت شماری از مردم یک سرزمین که دارای ابزار کار (سرمایه) هستند از دارائی های آن سرزمین و تهیدست ماندن و گرسنه ماندن انبوه میلیونی مردم آن سرزمین سرمایه داری است!

دوستان گرامی، برای فهم چگونگی تاراج دارائی یک سرزمین و بهره کشی از کارگران و رنجبران و دهقانان از سوی زرسالاران و سرمایه دارانی که دارای ابزار کار (سرمایه) هستند و گرسنه ماندن انبوه میلیونی مردم آن سرزمین نمونه ای می آوریم:

میوه ای داریم که بهای هر کیلوگرم آن یک دلار است، پس از آن که از آن میوه کمپوت درست می شود هر کیلو کمپوت به پنج دلار فروخته می شود، از این پنج دلار یک دلار بهای میوه است، یک دلار هم بهای بسته بندی و شکر و سوخت و ترابری و هزینه های دیگری است که برای درست شدن کمپوت از آن میوه پرداخته شده اند که فرمول آن .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، در رژیم های سرمایه داری که هست و نیست یک سرزمین را سرمایه داران و زرسالاران در دست گرفته اند بیمارستان ها نیز در دست سرمایه داران و زرسالاران هستند، در رژیم های سرمایه داری بیمارستان ها دو گروه هستند، یک گروه که به آنها بیمارستان های خصوصی گفته می شود و گروه دیگر که به آنها بیمارستان های دولتی گفته می شود، بیمارستان های خصوصی که دست کمی از هتل های پنج ستاره ندارند دارای بهترین ویژگی ها و بهترین دستمایه ها برای درمان بیماران با داروها و ابزارهای پزشکی گرانبها هستند و هزینه های درمانی نیز در آن بیمارستان ها بسیار بالا هستند، روشن است که تنها زرسالاران و سرمایه داران و پولدارها می توانند از درمان های آن بیمارستان های خصوصی برخوردار شوند و کارگران و رنجبرانی که از بام تا شام کار می کنند یا باید از رفتن به آن بیمارستان ها خودداری کنند و یا باید هست و نیست خودشان .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پرسش: (..... مگر نگفتید که جهان به سوی تک میهنی می رود؟ پس صادارات و واردات به کشورهای دیگر چه مغلطه ای است؟ .....)

پاسخ: من در این صفحه درباره رفتن جهان به سوی تک میهنی (انترناسیونالیسم) چیزی نگفته ام و در نوشتاری در لینک زیر در آن باره سخن گفته ام

http://iranglobal.info/node/28638

از سوی دیگر سخن درباره جهان کنونی است نه درباره جهان آینده! در جهان کنونی که مرز میان کشورهای گوناگون از میان نرفته است و کشوری به نام کره زمین برپا نشده است سود صادرات و واردات کالاهای گوناگون در سیستم های سرمایه داری به جیب زرسالاران بخش خصوصی ریخته می شود که آن سودها و پول های مفت و باد آورده فراورده کار رنجبران و کارگران و دهقانانی است که به آنها از آن سودها چیزی نمی رسد و اگر اقتصاد در یک کشور همگانی (سوسیالیستی) باشد همه مردم از واردات و صادرات سود خواهند برد نه زرسالان مفت خور بخش خصوصی!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در سیستم اقتصادی همگانی (سوسیالیستی) سود به دست آمده از فروش کالاهای یک سرزمین به همه مردم می رسد چون دولت همگانی (سوسیالیستی) به نمایندگی از مردم آن کالاها را به کشورهای دیگر می فروشد.
دوستان...بعضی وقت آدم نمی داند قسم این سوسیالیست های نو راقبول بکند و یا دم خروس را.
آقای تبریزی..مگر نگفتید که ( جهان بسوی تک میهنی ) میرود؟ پس ( صادارات و واردات به کشور های دیگر ) چه مغلطه ای است؟ این جهان تک میهنی شما شامل (( چند کشور )) خواهد شد که اقتصاد واردات و صادرات کالا های که به دست کارگران و رنجبران و دهقانان گرسنه که از بام تا شام کار می کنند ساخته میشود , وارد معادله بشود؟ جهان تک میهنی با ( فروختن کالا ها به کشور های دیگر) چه رابطه ای دارد؟ آیا مطمئن هستید که در باره چه موضوعی صحبت میکنید؟ جهان تک میهنی همراه با صادرات کالا ها به کشور های دیگر.فکر میکنم این کشور ها در کره مریخ باشند.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، سنجش پدیده ای اقتصادی به نام صادرات و واردات در دو سیستم اقتصادی خصوصی و همگانی (سوسیالیستی) می تواند ما را به فهم ناهمسانی های این دو سیستم و سودبخشی اقتصاد همگانی (سوسیالیستی) برای مردم یک سرزمین برساند.

در ساختار اقتصادی سرمایه داری واردات و صادرات در دست زرسالاران بخش خصوصی است، در این ساختار اقتصادی کالاهای گوناگون یک سرزمین که ساخته شدن و فراوری آنها به دست کارگران و رنجبران و دهقانان گرسنه ای است که از بام تا شام کار می کنند تا جیب های کارخانه داران رژیم سرمایه داری پر شوند به دست گروهی از بازرگانان بخش خصوصی به کشورهای دیگر فروخته می شوند که سود به دست آمده از فروش آن کالاها نیز به جیب بازرگانان زرسالار بخش خصوصی ریخته می شود و به کارگران و رنجبران و دهقانان از این سودها چیزی نمی رسد!

هنگام واردات کالا از کشورهای دیگر باز هم زرسالاران بخش خصوصی .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(( سخن کوتاه، در سیستم بانکداری عمومی (سوسیالیستی) ما چیزی به نام بهره بانکی نداریم!....)).
دوستان... بنا به تعریف جدید سوسیالیسم نــــو ,خوشبختانه بعد از 1500 سال از پیدایش کمونیسم و سوسیالیزم , اولین کشور سوسیالیستی را می توان باقاطع و با 100 درصد اطمینان نام برد . اسم این کشور سوسیالیستی « عربستان » است بدین جهت که در سیستم بانکی این کشور سوسیالیستی چیزی نه تنها بنام (( بهره بانکی )) نیست, بلکه حتی اگر 75 درصد یک وام تجاری را پرداخت کرده باشید, بانک 25 درصد بقیه را پرداخت خواهد کرد. درنتیجه در عربستان 75% سوسیالیسم هست و 25% کمونیسم...
دوستان... باور بکنید حدس میزدم که لااقل یک کشور سوسیالیستی در این دنیای 193 کشور, بایستی پیدا میشد , ولی حدس نمی زدم که این کشور در هم جواری ماست....در هر حال , ما بایستی سیستم بانکی عربستان را الگو گرفته و به سوی جهان تک میهنی بشتابیم....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پرسش: (..... آقایان سوسیالیست ها، شما چطور می توانید نهاد اقتصادی بانک را بدون بهره بانکی بچرخانید؟ .....)

پاسخ: نخست آن که سوسیالیست ها و کمونیست ها تنها آقا نیستند و خانم های سوسیالیست و خانم های کمونیست را هم ما در میان سوسیالیست ها و کمونیست ها داریم!

دیگر آن که برپا کردن بانک برای به دست آوردن سود بانکی و به راه انداختن دستگاهی برای رباخواری و به دست آوردن پول های مفت و باد آورده یک چیز است و برپا کردن بانک برای گشودن گره از کار مردم و خدمت رسانی به مردم چیزی دیگر!

در سایه بانکداری عمومی (سوسیالیستی) بانک ها از آن همه مردم هستند و دولت برگزیده شده از سوی مردم به نمایندگی از مردم بانک ها را می گرداند و هیچکس نیز از راه وام دادن به مردم و راه اندازی دستگاه رباخواری به دارائی هائی با ارقام نجومی و باور نکردنی دست نخواهد یافت! و اگر به مردم یا بنگاه های .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان....همانطور که ( فساد اخلاقی ) از نظر پتانسیلی در وجود هر انسان هست, وجود ( فساد اقتصادی ) هم در وجود هر نهاد اقتصادی است. ولی بحث بر سر ربا- دزدی- زرسالاری- چپاول گری نیست. بحث بر سر یک سیستم اقتصادی است. این دو کاملآ موضوعات متفاوتی هستند که بر روی هر یکی می توان بحث کرد.عین این می ماند که در یک جامعه (( دزدی )) قابل قبول نیست و نتایج بدی و قانونی دارد ولی اگر کسی بخاطر (( گرسنگی )) نانی را از نانوائی دزدید, این یک بحث دیگری است..
شاید بهتر باشد اولین درس اقتصاد به این سوسیالیست ها داده شود. فرض کنید شما یک بانک خصوصی را با سرمایه شخصی 1000 تومان با دو کارمند باز کردید. تنها و بخاطر اینکه این بانک و یا نهاد اقتصادی فقط باز باشد , مخارج های دارد ( پول آب و برق- تعمیرات-حقوق کارمندان- عوارض شهری و دولتی- بیمه درمانی کارمندان- بیمه کار- بیمه درمانی ناشی از حوادث کار- و اگر در
تصویر محسن کردی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من سوسیالیزم بیلمیرم.. اما افغانستان، ترکیه، کره جنوبی و شوروی سابق و آلمان شرقی سابق جلوی چشمم هست. اگر به شماها همین امروز بگن یک قطار آماده رفتن به کشور سوسیالیستی هست که خود شماها هم شورای مرکزی اون رو تشکیل میدید.. خداییش حاضرید زن و بچه تونو سوار این قطار کنید؟ تن تون نمیلرزه از شنیدن اسم کشور سوسیالیستی؟ آقا چرا لجبازی میکنید؟ یک اشتباهی کردید سال 57 دیگه این همه پافشاری مثل بوکسورهایی هست که داور بخاطر کتک خوردن و حال وخیم شون بازی رو قطع کرده و اونها رو ناک اوت اعلام کرده اما بوکسوره روش نمیشه بره پایین شاخ و شونه میکشه که نه... من هنوز میخوام وایسم بجنگم! خلاصه مربی و رفقا میان میگن شوما حالا کوتاه بیا.. ! حالا داداشا.. رفقا.. دیگه بیخیال.. عین این شیعیان پاکستانی شماها متعصب هستید رو عقیده تون. بدون منطق عملی اما پافشاری. بیخیال.. زندگی تونو تو غرب ادامه بدید و حالتونو بکنید.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، مر شما را گفتم پیش از این که عمومی سازی نهادهای اقتصادی یک سرزمین سوسیالیسم است، همچنین گفتم شما را که رژیم شوروی رژیمی سوسیالیستی نبود و با فروپاشی این رژیم آن چه از میان رفت سرمایه داری دولتی بود نه سوسیالیسم! و نسزد ما را نام بردن از رژیم شوروی با پیشوند و پسوند سوسیالیسم! از آن روی که آن سان که دانایان دانند با فروپاشی رژیم شوروی نه تنها سوسیالیسم در جهان از میان نرفت بلکه راه برای پیاده شدن سوسیالیسم حقیقی در جهان هموارتر شد!

بهتر آن باشد که اکنون بپردازیم به برخی از فلسفه بافی های زرسالاران و سرمایه داران که هم هست و نیست مردم یک سرزمین را به تاراج برند و هم برای تاراج ها و دزدی هایشان فلسفه ببافند و داستان بسازند و زان پس بستانکار نیز باشند! به این سخنان نگاه کنید: (..... سوسیالیسم در شعار خوب است اما قابل اجرا نمی تواند باشد! .....) چرا نمی تواند .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان...
پرسش: سوسیالیسم چیست؟
پاسخ: عمومی سازی نهادهای اقتصادی در یک سرزمین سوسیالیسم است. ( شعار خوبی است و باز هم قابل اجرا نمی تواند باشد ).
این درست رکن اصلی (( رکود اقتصادی )) در کشورهای به اصطلاح سوسیالیستی و کمونیستی است که حتی باعث (( رشد منفــــی )) اقتصادی هم میشود که همچون کشوری مثل شوروی را از هم متلاشی بکند.
در کشور های صنعتی ( به غیر از تعداد معدودی از کشور های نفتی که اقتصاد وابسته به نفت دارند و نمی دانند بعد از تمام شدن نفت چه کاری را بایستی بکنند ) , محرک اصلی اقتصاد در دست کار و کسب و دکانداران کوچک و یا بقول معروف در دارننده گان (( بیزینس های کوچک )) است. شرکت های بزرگ ماشین سازی, کشتی سازی , هواپیما سازی , ذوب آهن , ,جاده سازی کارخانه های وسایل دفاعی , و........ همه این ها صنابع مادر هستند ولی ( اقتصاد مادری ) نیستند. اجازه بدهید به یک آمار کوچک
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پرسش: سوسیالیسم چیست؟

پاسخ: عمومی سازی نهادهای اقتصادی در یک سرزمین سوسیالیسم است.

دوستان گرامی، برای فهم بهتر عمومی سازی (سوسیالیسم) نخست نگاهی به کارکرد رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه می کنیم که کارش خصوصی سازی نهادهای اقتصادی در دوزخی بی همتا در جهان به نام ایران است! برای نمونه بانکداری در سایه این رژیم برخاسته از گور به بخش خصوصی واگذار شده است، واگذار شدن بانکداری به بخش خصوصی برابر با آن است که چند زرسالار وابسته به رژیم گدایان مفت خور آخوندی نخست بانک درست می کنند و سپس پول های بادآورده ای را که از راه وام دادن به مردم و رباخواری به دست آورده اند به جیب می زنند و به دارائی هائی با ارقامی نجومی و باور نکردنی دست می یابند!

در سایه خصوصی سازی های ایران بر باد ده رژیم دوزخی ولایت فقیه بیمارستان ها نیز به بخش خصوصی واگذار شده اند و اگر کسی بیمار شد یا باید پول .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نیازی نیست که ما بگوئیم: (..... آیا زمان آن نرسیده است که پرچم آلترناتیو سوسیالیستی را با سربلندی برافراشت .....) جهان دیرگاهی است که گام در راه سوسیالیسم گذاشته است و هر کس که در روند سوسیالیزه شدن جهان بایستد در لابلای چرخدنده های سوسیالیزه شدن جهان خرد و نابود خواهد شد!

از سوی دیگر اگر ما به نادرست رژیم شوروی پیشین را رژیمی کمونیستی بدانیم و بگوئیم که با فروپاشی این رژیم سوسیالیسم در جهان از میان رفت و ما بهتر است از نو به سوی سوسیالیسم برویم دچار پندار نادرست و دارای فهم نادرست از سوسیالیسم هستیم!

با فروپاشی رژیم شوروی پیشین آن چه از میان رفت سرمایه داری دولتی بود نه کمونیسم! رژیم شوروی پیشین رژیمی کمونیستی نبود که با فروپاشیش سوسیالیسم نیز از میان برود! با فروپاشی رژیم شوروی پیشین نه تنها سوسیالیسم از میان نرفت بلکه راه برای رفتن جهانیان به سوی سوسیالیسم حقیقی هموارتر شد!