زنده باد سوسیالیسم
21.12.2018 - 12:29

آیا زمان آن نرسیده است که پرچم آلترناتیو سوسیالیستی را با سربلندی برافراشت؟ آیا زایش نطفه های سیستم خودگردان مدیریت مردمی سوسیالیستی از بطن همین نظام سرمایه داری صورت نخواهد گرفت؟ آیا در زمانیکه قطب سرمایه داری کلان نئولیبرال جهانی با دردهای شدید تمام آبستن بحران های طوفان زای متمادی میباشد، جای آن نیست که آلترناتیو سوسیالیستی را بعنوان انتخاب جایگزینی در سطح جامعه بعنوان الگوی دیگر قابل انتخاب با شفافیت تمام برای مردم مطرح نمود؟

ضربه های ناشی بخاطر از هم پاشیده شدن بلوک شرق و سرگیجه های ناشی از آن در اندام های جنبش چپ جهانی باعث شده است تا هنوز هم بخش عمده و اعظمی از جنبش چپ جهانی اعتماد به نفس لازم را در هر چه شفاف تر مطرح نمودن آلترناتیو سوسیالیستی در خود نیافته و در این مهم اغماز نمایند. این در شرایطی میباشد که نه تنها نظام سرمایه داری جهانی که عمدتا تحت کنتری سرمایه داری مالی بوده و بخش های نظامی، نفتی و تبلیغاتی- رسانه ای و سپس تولیدی خدماتی و غیره  را به دنبال خویش میکشاند، نه فقط با جنگ افروزی، ویرانگری، مصرف گرائی بیرویه موجب ضربات جبران ناپذیری بر زیست هارمونیک جوامع بشری با همدیگر گردیده است، بلکه در مسیر نابودی شرایط  زیست محیطی طبیعی انسان ها و موجودات دیگر زنده انسانی و نباتی بر روی محیط زیست آنها در کره زمین گردیده است.

مطرح نمودن آلترناتیو سوسیالیستی به مفهوم خشونت ورزی و دعوت عمومی برای  حرکت های آشوبگرانه نمیباشد، بلکه این امر یک انتخاب، یک مسیر گذار و یک راهکار آلترناتیو جداگانه ای را در سطح جوامع به بحران ها کشیده شده، از جمله جامعه  در بند ایران بر جسته نموده و با شفافیت تمام مطرح مینماید.

دستاوردهای علمی، اجتماعی، فلسفی، اخلاقی، روانشانسی اجتماعی و تکنولوژیک و نائلیت های سیاسی اداری دموکراتیک ، پتانسیل ها و امکانات فراوانی را جهت گذار دموکراتیک از طریق زایش اندام های نوین سوسیالیستی از بطن همین نظام سرمایه داری از یک طرف و تحولات درونی بافت ها و نهادهای ساختاری موجود بسمت خودگردانی مردمی فراهم مینماید. شرکت های سهامی خاص و عام میتوانند از یک طرف  از طریق تغییرات لازم در قوانین کشوری در مورد قوانین موسسات، شرکت ها و تجارت ، و مناسبات مدیریتی درونی آنها در راستای هر چه بیشتر برگرداندن مالکیت کارگران و کارکنان بر آنها تحول  و هدایت گردند. این مساله میتواند همگام با حمایت های هر چه بیشتر از ساختارهای تعاونی و دیگر اندام های نوپای سوسیالیستی بکار گرفته شوند. از این طریق است که ارزشمندی سعادت انسانی و رفع نیازهای طبیعی جایگزین مصرف گرایی بیرویه هر چه بیشتر و انگیزه های سوداگرایانه، سود گرایانه و بهره اندوزانه را میگیرد.

انقلاب تکنولوژیک دیجیتال در زمینه های ساختاری و مدیریت اندام ها و نهادهای خودگردان مردمی و ارتباطات شبکه ای آنها با همدیگر میتواند به میزان شایسته ای کمک نماید. سیستم های شفافیت نظارتی، مکانیزم های کنترل داخلی ، خارجی و کشوری با دقت، سرعت و شفافیت بیشتر میتوانند اعمال گردند. تکنولوژی دیجیتال نوین قابلیت و توان آن را دارا میباشد که واحد های ارزشی مبادله ای بهتر و قابل اطمینان تری از واحدهای پولی امروزین را بیافریند که بصورت ابزاری توسط سرمایه داران کلان مالی و غیره جهت سوداگری های سود آفرین آنها  و به بردگی کشیدن هزاران میلیون مردم جهان انجامیده است،مورد سوء استفاده  قرار میگیرد را بگیرند.

سوسیالیسم در بطن خویش دموکراتیک است، به این دلیل که قدرت و امکان انتخاب، تصمیم گیری و مدیریت را به انبوه توده های مردم در گروهبندی های طبیعی شکل گرفته اجتماعی آنها باز میگرداند. در چنین شرایطی اندام های اجتماعی انسانی بصورت های خودگردان بافت های اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و غیره را اداره کرده و مدیریت مینمایند. ساختارهای سیاسی کشوری، اداری و دولتی در خدمت رشد و تعالی چنین ساختارهای خودگردان توده ای بکار گرفته میشوند.

 در چنین شرایطی نه آنهایی که قدرتمداران تکیه زده بر انباشت راهزنانه افزوده های ارزشی تولید شده و انباشته شده توسط زحمتکشان بوده و نه تنها به دنبال سوداگری ها و سوداندوزی های هرچه بیشتر از هر طریقی در بازارهای مالی و  از طریق دزدی، اختلاس و غیره میباشند، بلکه باید این  قدرت ها به سندیکاها، اتحادیه ها، شوراها، تعاونی ها  و دیگر سازمان های صنفی سیاسی نمایندگان  مردمی، دولت ها و اندام های نوین شکل گرفته مردمی آنها بازگردانده میشوند.

در جوامعی که هشتاد و نود درصد ثروت ها و دارایی های اجتماعی در دست چهار تا پنج در صد جامعه میباشد و نزدیک به پنجاه در صد مردم در زیر خط فقر زندگی میکنند. در جوامعی که اکثریت مردم زیر فشار بدهکاری های تحمیلی به بانک ها تا آخر عمر زیر یوغ برده داری مدرن نظام سرمایه داری مالی جان میکنند. در شرایطی که میزان بدهی های جهانی به همین بانک هایی که سرمایه های مالی را کنترل مینمایند بیش از سه برابر تولید ناخالص سالانه جهانی میباشد. در شرایطی که سرمایه مالی کلان بانک های عمده جهانی که توسط عده ای محدود کنترل میگردند، سیاست های مالی، امنیتی، ژئوپولیتیک و نظامی کل دنیا را دیکته می نمایند، دود این سیاستهای جنگ افروزانه به چشم صدها میلیون مردم کشورهای جهان سوم رفته و موجب  ویرانی، کشتار وآوارگی میلیون ها مردم این کشورهایشان میگردد. در شرایطی که سوداگری های سود آفرینانه و مصرف گرایانه نظام سرمایه داری جهانی در راستای نابودی محیط زیست انسانی به پیش رانده میشود، باید آلترناتیو  سوسیالیستی خودگردان بر پایه های ارزش های آزادی انسانی، دموکراتیک، ضد تبعیض و با مدیریت مردمی با شفافیت تمام در صحنه مطرح گردد.  

به همان میزانی که تکنولوژی مدرن دیجیتال و اینترنتی پتانسیل آن را دارد تا به رسانه های مجازی کلان جهانی از قبیل گوگول، یاهو، فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و غیره فرا روییده و عمدتا بصورت ابزاری در دست سرمایه داری کلان جهت شستشوی مغزی مردم و به راه اندختن کودتا ها و شورش های دلخواه آنها مورد استفاده قرار گیرد، بصورت همگام، این تکنولوژی ها  دست در دست تکنولوژی های روبوتیک، ماشین های هوشمند و دیگر دستاوردهای علمی و پتانسیل های اینترنتی، قابلیت این را دارا میباشند تا در خدمت نظام خودگردان مردمی و سوسیالیستی نیز قرار گرفته و در راه رفاه، آسایش انسان ها و زیست هارمونیک و سازگار انسان و طبیعت مورد استفاده قرار بگیرد.

محوری نمودن آلترناتیو سوسیالیستی میتواند نقش کارسازی در گرد هم آوردن و اجتماع بیشتر نیروهای متفرقه چپ گرد یک شعار واحد داشته باشد. این امر در شرایطی که خلا آلترناتیو سیاسی چپ واحد و قدرتمند در پهنای سیاسی ایران احساس میگردد از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. به موازات  این  مهم، تاثیرات  برجسته نمودن آلترناتیو سوسیالیستی،  شفافیت و محوری نمودن آن بر جنبش در حال شکوفان کارگری و جنبش های دموکراتیک دیگر از یک طرف و حضور منسجم تر و متحد تر جنبش چپ در پیوند با جنبش های کارگری و دموکراتیک میتواند تاثیرات چند جانبه ای بر محوری نمودن آلترناتیو سوسیالیستی بر گذار دموکراتیک تحولات اجتماعی داشته باشد.

باید گفت که زمان آن رسیده است که آلترناتیو چپ دموکرات حاضر در صحنه سیاسی کشور با قدرت و شفافیت برجسته تری آلترناتیو سوسیالیستی را بعنوان راهکار دیگری برای انتخاب مردمی با شفافیت و قدرت تمام در صحنه سیاسی کشور مطرح نماید. به موازات پایان یابی طبیعی تاریخ مصرف نظام سرمایه داری میتوان پرچم سوسیالیستی را بعنوان نظامی مردمی و خودگردان مطرح نموده و با قدرت تمام بار دیگر ندا داد؛ زنده باد سوسیالیسم.

دنیز ایشچی

21 دسامبر 2018

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

دنیز ایشچی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما