نماز جمعه امریکایی

همزمان با فریاد " نه شرقی نه غربی" برگزاری نماز جمعه سال ۵۸ به امامت آیت الله منتظری و ادای ِ فریضه دولا و راست شدن ِ چند دیپلمات امریکایی در این نماز باشکوه و دشمن شکن

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: