تفاهم‌نامه دسترسی آمریکا به دو بندر عمان با گوشه چشمی به ایران