مقامات استان خوزستان در مورد خطر جاری شدن سیل هشدار دادند