پاسخ حشمت طبرزدی به سخنان بی پایه ی خامنه ای و روحانی


بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: