خمینی وعده امنیت به درجه‌‌داران ارتش داد اما

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: