احادیث پیامبر اسلام فاقد اعتبار است

جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (احادیث پیامبر اسلام فاقد اعتبار است)
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ پاریس

منبع: 
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
برگرفته از: 
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: