روشنگری محمد امینی درباره رویکرد مصدق به فدائیان اسلام

ویدئو
دروغگویی آشکار پیرامون رویکرد دکتر محمد مصدق به گروه «فدائیان اسلام » و این ادعای بی پایه که دولت دکتر مصدق قاتل احمد کسروی را آزاد کرده است! و روشنگری محمد امینی، پژوهشگر تاریخ، درباره ی این دروغگویی

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: