نظرات متفاوت رئیس جمهوری و نظامیان آمریکا در مورد اعزام نیرو به خلیج ف