احساس قدرت جمهوری اسلامی، به خاطر احساس ضعف ما است