رئیس بانک مرکزی ایران: برای حفظ ظاهر پول ملی ناچار به حذف چهار صفر هستیم