دیدار ظریف با وزیر خارجه فرانسه در محل نشست گروه ۷