شعر

خـــط بزن نامِ مـــــرا از هـــر گــروه و دسته ای
من توام تو، بهــــرِ میــهن همچـــــو تــــو دلبسته ای

                                               آیین من همبستگی است

 

                   خـــط  بزن  نامِ  مـــــرا از هـــر گــروه و دسته ای

                 من  توام  تو، بهــــرِ میــهن همچـــــو تــــو دلبسته ای  

                 مــــام  میهن  در خطـــر  افتــــاده  مــــــردم  در  ستم          

                 چیست اینک صحبت  از حــزب  و  مرام  و  دسته ای

                حزب من  این  میهن  است  اکنـــون  و خلقـی   دردمند  

                جـــز همین  پیــــوند  دیگر  مـــن   نـــدارم    رشته ای

                شاهـــی و جمهـــوری  اینک  نیست  سودایـــی  درست   

                بر"دمکـــــراسی"  بـــزن  دستـــــی  اگـــر  وارسته ای

                در حلب جمهوری است و شاهـــی هــــم انـــدر حجـــاز    

               چیست حاصل هــــــر دو را جــــز مـــردم  دلخسته ای؟

               بهــــــر "قانون  بشر" بر خـــــــیز و این  میهــن  کنون     

              زیر  بار "مفتـــــی  و  مـــلّا " کمــــــر خـــــم گشته ای

               میهن "کـــــــــورش"  بــــه  زیر  پای   مُــلّایی دغـــل          

             این چنین ننگی بنام اَت چــــــون به خــود   بر بسته ای؟

             رُستم  اَت بـــــود است و بابک،  دیــــن   زردشت  بهی          

             گو چــــــه افتادست جـانا! که ایــن چنیــــن سرگشته ای؟

            هیـــــچ در" بلــــــــوای بهمن" کَس  نپــرســــید  از کَسی         

            در کـــــــدامین "سازمان  و حـــــزب و دار و دسته ای"؟

            چیست کـــــه انـــــدر دوره‌ی ایــــن "جـــــانیان بی وتن"   

            اینکه می پرسی زمــــــن گــو! از کـــــــدامین هسته ای؟

           آن "همــــــه باهـــــــم" که بهــــــر بردن شه  بُد شعــــــار               

           پس چـــــــــــرا" اکنون که می بایـــد" از آن  بگذشته ای؟

           توده ای زشت است  و گـــــویی شاهــی از آن  بد تراست      

           مُهــــره‌ی   سد  سر زنشهـــــــا بر مـــــجاهـــد  سُفتـه ای

           "جبهــه ‌ی  ملّـــــی"  بــــد  است و هم  "فدایــی" آنچنان

          این چنین  دست  از " همـــــه احزاب " کشوَر شسته ای

 

           نیست " شورای  گـــــزارت " مــــورد  تاییــــد نیــــــز

           نه  که  با  "مشروطه  خواهان"  همدم  و  وابسته ای

           گر فــــــــرا خوانـــــــــد مهستــــــان یا سکولاری ترا

           می دهی  پاسخ  به رمـــــز  و تهمــــت سر بسته ای

          آن   یکی  را   تجــزیه گــــــر  دیگــری  را  بی وتن    

          هـر زمان  می خـوانی  و  در لاکِ  رِنـدی  خفتـه ای      

           نیک می دانم "بهانه جـویی ات " گُــــل  کـــرده است    

           چـــونکه در "مغـرب زمین" ماوای گرمی  جُسته ای

           مشتِ پنهانِ دغــــل رو کــــــردی مــیــــران آفــرین!  

            در نجـاتِ میهـــن اکنون   خـوش  سرودی  نکته ای

                                                                                                             ازیز دادیار

 

                               

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: