یک جو آزادیBir Damcı Özgürlük

آنها\ فریاد ما را
ممنوع کردند\
وخاکستر تو را ...

 

آنها
نگذاشتند
هیچ خبری
از تو داشته باشیم!

نام و 
 تصویرت را
ممنوع کردند
وحسرت دیدار ات را !

تنها 
خیال ترا
تصویر کردیم...

و
زیباترین نام را 

برای تو دادیم
"دختر آبی".*


و خواندیم

که یک جو
آزادی میخواست
این گل آبی...

آنها
از آتش خشم تو
به وحشت افتادند
گل آبی...

آنها
فریاد ما را
ممنوع کردند
وخاکستر تو را 
ای تشنه تر از گل دریا
آزادی...

هر آیلار های هر آیلار
هر اولدوزلار هر آیلار
دریادا بیر گول بیتیب
سوسوزوندان هر آیلار**

ای همه ماه ها
ای همه ستارگان
 بر دریا گلی روییده
که از تشنگی فریاد میزند

گل آزادی
دختر آبی...

دختران خلق موج میزنند
سبز و سرخ و آبی ...
 
توفان خلق
کشتی شکسته یتان را
غرق خواهد کرد.
 
آتش آزادی 
خاموش شدنی نیست...

 


---
* سحر خدایاری
** بایاتی

*****
 با یاد دختر آبی 

Karolina Protsenko
AMAZING Little Girl - My Heart Will Go On

 

 

 

A. Elyar

 

Bir Damcı Özgürlük

 

‏Onlar‭ ‬
Qoymadılar
Heç bir
‏Xəbərin çıxsın!...
‏‭
‏Adıyın‭
‬Özüyün
‬Yasaq etdilər‭
Və nisgilli‭ ‬
Görüşüyün də!...‮
 
‬Biz‭ ‬
Yalnız‭ ‬
Xəyalımızdakı‭ 
‏Biçimini təsvir etdik!...‭
‮ 
‏Və‭ ‬
Ən‭ ‬gözəl‭ ‬adı
Sənə qoyduq:‭
‬“Mavi Qız‭”‬...‭

 
‮ ‬Və‭
‬Adlandırdıq‭
‬Bircə‭ ‬bir damcı‭ ‬özgürlük, azadlıq
İstəyirdi bu‭ ‬
Mavi gül...
 
 
‮  
‏Hirsin
Onların‭ ‬canına‭ 
‏Qorxu saldı
Mavi gül‭!‬...‭
‮     
‬Bizim harayımızı‭ ‬
Yasaq etdilər‭
Onlar‭ !...

 
Və sənin‭  ‬küllüyün də‭!‬...

 
‏Ay‭!
‬Dəniz gülümdən‭ ‬susuz
Özgür gül
‬Hay‭!...
‮ 
Hər aylar
Hay‭ ‬
Hər aylar
Hər ulduzlar‭ ‬
Hər aylar
Dəryada bir‭ ‬gül‭ ‬bitib
Susuzundan‭ ‬haraylar!
Mavi 
Özgür gül‭!‬...

Mavi
     Yaşıl‭
          Gırmızı
Ləpələnir
          Ellərin‭ ‬qızı...

‬Dalğa tufan‭ ‬xalqımız
Batar cumar
.Sınıq-salxaq‭ ‬gəminiz
 
Sönməz olub
...Azadlığın‭ ‬alovı

 

See You Again - Violin Cover by Karolina Protsenko

 

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: