یک جو آزادیBir Damcı Özgürlük
13.09.2019 - 20:27

 

آنها
نگذاشتند
هیچ خبری
از تو داشته باشیم!

نام و 
 تصویرت را
ممنوع کردند
وحسرت دیدار ات را !

تنها 
خیال ترا
تصویر کردیم...
Missing media item.

و
زیباترین نام را 

برای تو دادیم
"دختر آبی".*

Missing media item.
و خواندیم

که یک جو
آزادی میخواست
این گل آبی...

آنها
از آتش خشم تو
به وحشت افتادند
گل آبی...

آنها
فریاد ما را
ممنوع کردند
وخاکستر تو را 
ای تشنه تر از گل دریا
آزادی...

هر آیلار های هر آیلار
هر اولدوزلار هر آیلار
دریادا بیر گول بیتیب
سوسوزوندان هر آیلار**

ای همه ماه ها
ای همه ستارگان
 بر دریا گلی روییده
که از تشنگی فریاد میزند

گل آزادی
دختر آبی...

دختران خلق موج میزنند
سبز و سرخ و آبی ...
 
توفان خلق
کشتی شکسته یتان را
غرق خواهد کرد.
 
آتش آزادی 
خاموش شدنی نیست...

 

Missing media item.
---
* سحر خدایاری
** بایاتی

*****
 با یاد دختر آبی 

Karolina Protsenko
AMAZING Little Girl - My Heart Will Go On

 

 Missing media item.

 

A. Elyar

 

Bir Damcı Özgürlük

 

‏Onlar‭ ‬
Qoymadılar
Heç bir
‏Xəbərin çıxsın!...
‏‭
‏Adıyın‭
‬Özüyün
‬Yasaq etdilər‭
Və nisgilli‭ ‬
Görüşüyün də!...‮
 
‬Biz‭ ‬
Yalnız‭ ‬
Xəyalımızdakı‭ 
‏Biçimini təsvir etdik!...‭
Missing media item.
‮ 
‏Və‭ ‬
Ən‭ ‬gözəl‭ ‬adı
Sənə qoyduq:‭
‬“Mavi Qız‭”‬...‭
Missing media item.
 
‮ ‬Və‭
‬Adlandırdıq‭
‬Bircə‭ ‬bir damcı‭ ‬özgürlük, azadlıq
İstəyirdi bu‭ ‬
Mavi gül...
 
 Missing media item.
‮  
‏Hirsin
Onların‭ ‬canına‭ 
‏Qorxu saldı
Mavi gül‭!‬...‭
‮     
‬Bizim harayımızı‭ ‬
Yasaq etdilər‭
Onlar‭ !...

 
Və sənin‭  ‬küllüyün də‭!‬...

 
‏Ay‭!
‬Dəniz gülümdən‭ ‬susuz
Özgür gül
‬Hay‭!...
‮ 
Hər aylar
Hay‭ ‬
Hər aylar
Hər ulduzlar‭ ‬
Hər aylar
Dəryada bir‭ ‬gül‭ ‬bitib
Susuzundan‭ ‬haraylar!
Mavi 
Özgür gül‭!‬...
Missing media item.

Mavi
     Yaşıl‭
          Gırmızı
Ləpələnir
          Ellərin‭ ‬qızı...

‬Dalğa tufan‭ ‬xalqımız
Batar cumar
.Sınıq-salxaq‭ ‬gəminiz
 
Sönməz olub
...Azadlığın‭ ‬alovı

 

See You Again - Violin Cover by Karolina Protsenko

Missing media item.

Missing media item.

 

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

آ. ائلیار

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما