رفتن به محتوای اصلی

ضرورت بایکوت ترکیە
12.11.2019 - 16:00

 

 

دولت اسلامی ترکیە برای جهان متمدن تحمل ناپذیر گشتەاست. زمامداران این کشور در اقدمات فرار بجلو همت بە نابودی منطقە بستەاند.  برای ایرانیان کە چهل سال تجربە یک حکومت دینی مستبد را تحمل کردەاند  فهم حکومت دینی آسانتر است. در حالیکە در ایران مبارزە علیە حجاب اجباری بە یکی از روشهای مبارزاتی زنان درآمدە است پوشش حجاب در چارچوب تفکر اخوانی رژیم اردوغان بە فرهنگ آن کشور درآمدە است. فرهنگ خفت باری کە مثل آفت بە کشورهای همجوار ترکیە نیز سرایت کردەاست. ترکیە جامعەایست کە از نبود هویت رنج میبرد و برای کسب هویت بە هر ترفندی دست می زند. کشوریکە مردمانش  در اروپا تظاهر بە اسلامی بودن و در ممالک شرقی تظاهر بە غربی بودن میکنند.

بنابە آمار دولت ترکیە ایرانیان رتبە دوم در سفر بە ترکیە را دارند. این خارج از عدە زیادی کە در آن کشور اقدام بە خرید خانە و سرمایەگذاری کردەاند.  متاسفانە بە دلیل فضای جهنمی در کشور ایرانیان زیادی بە ترکیە مسافرت میکنند و یا در آنجا سکونت میورزند و با این انتخاب نادرست بە دیکتاتور دیگری خدمت میکنند.

بسیاری از ایرانیان مقیم اروپا، امریکا و اسیای شرقی برای سفر بە ایران و یا برعکس از شرکتهای هواپیمایی ترکیە استفادە میکنند. بسیاری از ایرانیان در جریان سفر خود اقدام بە خرید کالای ترکیە برای فروش میکنند. صرفنظر از اینکە اینها بە صنعت ملی آسیب وارد میکند خدمت بە دیکتاتوری اردوغان است کە رفتارهای چندش آورش یادآور هیتلر است.

 

بر کسی پوشیدە نیست کە بسیاری از ایرانیان در فرودگاهها و یا شهرهای ترکیە  تحقیر میشوند و تورکها چون خوب میدانند کە سفارتخانە و کنسولگریهای ایران از آنان حمایت نمیکند هیچگاە هیچگاە بچشم انسان بە ایرانیان نمینگرند. متاسفانە بواسطە سلطە رژیم مذهبی فعلی ایرانیان جایگاە خود را از دست دادەاند اما میتوان با بایکوت آن کشور پایانی بر این تحقیرها داد.

 

بایکوت ترکیە ضمن اینکە میتواند همبستگی ایرانیان را باخودبهمراە اورد دست رد بە متحد دینی ایران است. بر کسی پوشیدە نیست کە دو حکومت مذهبی ایران و ترکیە عامل فتنە در خاورمیانە هستند و با سیاست غلط خود منطقە را بە آتش کشیدەاند.

 

نکتە مهمی کە میتوان بعنوان یک اصل در نظر گرفت کوردها و ایرانیان وجە مشترک زیادی باهم دارند. این روزها تورکها بی مهابا تصمیم بە نابودی کوردها گرفتەاست. تورکها وجود خود را در نابودی دیگر ملل می بینند. مطمئنا ایرانیان از بکارگیری تورکها از بمب فسفری علیە کوردها اطلاع دارند و همچون جنایتی قابل چشم پوشی نیست. ایرانیان علیرغم اختلافاتی کە با کوردها دارند اشتراکات فرهنگی زیادی باهم دارند. ترکیە با اشغال عفرین اولین اقدامش تخریب مجسمە کاوە آهنگر بود. کاوە آهنگر نماد تاریخ و آزادەگی ایرانی هست. جنگ افروزیهای ترکیە تنها با سرازیر شدن پولی است کە از طرف مردمان ممالک دیگر بە جیب آنان میرود گرنە ترکیە کشور ضعیفی است.

 

در کوردستان پروژە بایکوت همەجانبە علیە ترکیە کلید خوردەاست و این مهم نیازمند همت و همدلی دیگر ملتها بویژە ایرانیان است. با بایکوت ترکیە میتوان دیکتاتوری را بە حاشیە راند. ایرانیان کە داغ ارتجاع دینی را با رگ و پوست چشیدەاند میتوانند مانع تسلط ارتجاع دیگری بر منطقە شوند و آنهم در گرو بایکوت ترکیە اسلامی است.

 

 

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.