نماینده ایرانی‌تبار سوئد: حمایت از معترضان ایران حمایت از دموکراسی است