چرا بحران سیل در بلوچستان اینچنین فاجعہ بار شد؟

چون بلوچستان یک سرزمین اشغالشدہ است و دشمنان ملت بلوچ از ھر حربہ ای برای نابودی ملت ما استفادہ می کنند۰دشمن چندین دھہ است کہ سدھای مختلفی در سراسر بلوچستان اشغالی درست کردہ و آبھای رودخانہ ھا را پشت سدھا زخیرہ کردہ اند تا تبخیر شوند و بہ مردم نرسند۰

این در حالی است کہ صدھا روستا پائین این سدھا وجود دارند کہ از آب خوردن محروم شدہ اند چہ رسد  بہ آب کشاورزی۰ نتیجہ این سیاست عمدی این بودہ است کہ کشاورزی و باغات در روستاھا یا کاملا از بین رفتہ اند یا شدیدا ضربہ دیدہ اند۰  

 

ھدف دشمن ایجاد خشکسالی عمدی است کہ باعث کوچ اجباری روستائیان شدہ است۰ دشمن تا حدودی ھم در این سیاستھایش موفق شدہ زیرا کہ درصد زیادی از مردم روستاھا  برای امرار معاش بہ شھرہ ھا ھجوم آوردہ اند و  شھرک ھای حلبی و حاشیہ ئے اطراف چابھار وایرانشهر(پھرہ) نتیجہ ھمین سیاست ھای ضد بلوچی رژیم اشغالگر است۰

 

رژیم توسط پاسداران آب رودخانہ ھا را پشت سدھا از جملہ سد پیشین و زیردان نگہ داشتہ تا تبخیر شدہ و بہ مناطق روستائی و باغات نرسند۰ این سدھا با بارش بارندگی ھای چند ماہ پیش لبریز شدہ بودند۰ اما پاسداران کہ باید آب سدھا را تا مقداری برای پیشگیری ھمچین فجایعی بمرور زمان تخلیہ می کردند اینکارو انجام ندادند۰ با آمدن بارانھای شدید اخیر آب سدھا نہ تنھا لبریز شد بلکہ پاسداران  دروازہ سدھا را ھمزمان با بارندگی و سیل شدید باز کردند کہ نتیجہ آن یک فاجعہ بزرگ شد برای ملت بلوچ۰ جنوب بلوچستان عملا بہ یک دریاچہ تبدیل شد۰ 

 

منازل مردم تخریب شدند۰ باغات و محصولات کشاورزی روستائیان از بین رفتند۰ احشام مردم کہ اندک سرمایہ روستائیان بودند تلف شدند۰ جادہ ھا و اندک زیربنای جزئی کہ وجود داشت تخریب شدند۰ تبعات بعدی این فاجعہ بی خانمانی نیم میلیون بلوچ ، شیوع بیماری ھا، نبود آب شرب و مواد غذائی لازم، محروم شدن فرزندان سیلزدگان از رفتن بہ مدرسہ است۰

 

با وجود استقرار نیروھای زمینی، ھوائی و دریائی رژیم در جنوب بلوچستان با امکانات و تجھیزات فراوان از جملہ بالگرد و قایق آنھا نہ تنھا بہ کمک مردم سیلزدہ بلوچ نشتافتند بلکہ نظارہ گر عمق فاجعہ شدند و اظھار شادی می کردند کہ  طرحھای ضد بلوچی آنھا عملی شدہ است۰

 

وقتی کہ مردم بلوچ سایر مناطق بکمک سیلزدگان شتافتند و مردم مناطق دیگر ایران روزھای بعدی برای کمک رسانی ملحق شدند، پاسداران، نیروھای انتظامی و مسئولین اداری اشغالگران در کمک رسانی مردمی و خودجوش سعی کردند اخلال بوجود آورند۰ جلوی ماشینھای حامل بار و آذوقہ را می گرفتند۰ ماشین آلات در اختیار مردم نمی گذاشتند تا راھھا را باز کنند۰ و حتی در مواردی بہ تھدید و ارعاب کمک کنندگان و سازمانھای خیریہ پرداختند۰ حسابھای بانکی افراد خیرین و مولوی ھای شناختہ شدہ  را مسدود کردند تا مانع جمع آوری وجوه نقدی مردم بہ سیلزدگان شوند۰ بعد از ۳-۴ روز کہ از سیل و فاجعہ گذشتہ بود این نیروھای سرکوبگر و سایر مسئولین از مرکز با بالگرد آمدند و چند قطعہ عکس و فیلم تھیہ کردند تا در تلویزیون صدا و سیمای ملی تبدیل شده به میلی بہ مردم ایران طبق ھمیشہ دروغ بگویند کہ بلہ ما در صحنہ حضور داشتہ و کمک می کردیم۰ خجالت آورتر این است کہ مسئولین تحمیل شدہ صادراتی در بلوچستان جادہ ھای مسیر روحانی را می شستند تا خدای ناکردہ ماشین حامل وی و کفشھای آمریکائی اش گل آلود نشوند۰  

 

براستی ھدف رژیم از این ھمہ برنامہ ریزی  برای تخریب در بلوچستان چیست؟

 

مھمترین ھدف آنھا تخلیہ جنوب بلوچستان و کوچ اجباری جمعیت بلوچ سواحل مکران و اجرای طرح خانمانسوز سواحل مکران (اشغال بیشتر سواحل مکران) و اسکان ۵ میلیون گدا و گشنہ مھاجر است تا بتوانند بافت جمعیتے استان را خاصا سواحل مکران (از بندرعباس گرفتہ تا بندر جیونی) را بہ لحاظ ملی، زبانی، فرھنگی و مذھبی بنفع دشمن تغییر دھند۰ در واقع می خواھند بلوچھا را تبدیل بہ یک اقلیت ناچیز و حاشیہ نشین کردہ تا راحتتر بتوانند بہ چپاول گنجھای نھفتہ این خطہ بپردازند۰ آنھا ھویت ملی ملت بلوچ را ھدف قرار دادہ اند کہ بعد بتوانند آنھا را حذف فیزیکی کنند۰ 

 

ھدف دوم آنھا بہ حاشیہ راندن بیشتر ملت بلوچ و آنھا را تبدیل کردن بہ زاغہ نشینان اطراف شھرھای کلان مثل چابھار، تیس، کنارک، جاسک وسایر شھرھا کنند تا در لجنزارھا بدون امکانات اولیہ (آب، برق، مسکن مناسب، بھداشت و بدون شغل و درآمد) زندگی سختی را گزراندہ و بتدریج در اثر طرحھای دیگر از جملہ جاسازی داروھای مرگ در مواد غذائی آنھا از بین ببرند و از زاد و ولد آنھا کاستہ شود۰ 

 

خود اشغالگران و اجنبیان با اختلاس و دزدی و رشوہ از ملت بلوچ صاحب قصرھا و ویلاھای میلیاردی در سواحل زیبای دریای نیلگون مکران در چابھار و جاسک و سایر شھرھای بلوچستان شدہ اند۰ حتی مناطق مسکونی لوکس و مجللی در چابھار درست کردہ اند کہ با حصار دیوار از ورود بلوچھا بہ آن مناطق جلوگیری می کنند۰ عملا یک سیستم اپارتائد (نژادپرستانہ مثل آفریقای جنوبی) در سرزمین آبا و اجدای ملت بلوچ بوجود آوردہ اند۰

  

ملت بلوچ خاصا جوانان بلوچ کہ نثلھای آیندہ و تصمیم گیرندان بلوچستان ھستید، ھشیار باشید و این اشغالگران را بیرون رانید تا دشمن نسلت را از بین نبردہ۰ بلوچستان سرزمین آباء و اجدادی توست و نیاکان شما این سواحل را با خون میر حمل ھا، میر جییند ھا و میرکمبرھا حفظ کردہ اند۰ نگذاریم تا اشغالگران با کمک اندکی از بلوچھا ی لگور، چاپلوس و خودفروش کہ جادہ صافکن دشمن ھستند دست تورا از سرزمین حمل ھا و جینندھا قطع کنند۰

 

سوبین بات بلوچستان۰ وت واجھے  و حاکمیت ملی کہ ھمان استقلال و بیرون راندن اشغالگران و بدست گرفتن قدرت بدست خویش است، تنھا راہ نجات ملت بلوچ است۰ 

 

مھیم سرخوش(بلوچ) استکھلم کشور سوئد ژانویہ ۲۰۲۰

 

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: