عید پاک و مقررات بی‌سابقه در اروپا؛ سوئد ساز خودش را می‌زند