شوی رهبر معظم در شب شعر و شاعری که در پایان اعدام می‌شود!