خدیجە چنگیز نامزد قاشقچی یا اردوغان؟
20.10.2020 - 23:21

 

 

تاکنون از چگونگی اشنایی و ایجاد رابطە عاطفی میان خدیجە چنگیز و جمال قاشقچی منتقد سیاسی خاندان بن سلمان کە سال ٢٠١٨ در کنسولگری سعودی در استانبول بە قتل رسید چیزی انتشار نیافتەاست اما تمام رفتارهای خدیجە چنگیز نشان میدهد کە او نە اینکە در بە کمین انداختن قاشقچی نامزدش بی نقش نبودە ، بلکە  بسیار ماهرانە از کارت نامزدی اش برای اهداف اردوغان کە میخواهد سعودیها را در عرصە بین المللی مغلوب کند بە بازی ادامە میدهد است و طبق اخرین اخبار طرح شکایت از محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در یکی از دادگاههای امریکا را باز کردەاست. 

این روزها کە سعودی ها اقدام بە تحریم کالای ترکی گرفتەاند و در ماە دسامبر نیز میزبان سران کشورهای G 20 می باشند رژیم ترکیە با استفادە از کارت خدیجە چنگیز درصدد شکایت از ولیعهد سعودی در واشنگتن بعنوان متهم و مشارکت در قتل نامزدش برامدە است. این در حالیست کە پسران جمال قاشقچی بە رای دادگاە سعودی کە امران ان جنایت را محکوم کردە اکتفا کردەاند اما نامزد ترکیەای او کماکان اهداف اردوغان را دنبال میکند. 

اینکە چرا خدیجە چنگیز اقدام بە شکایت علیە بن سلمان ولیعهد سعودی کردە دو دلیل مورد اشارە فوق دارد کە اجمالا بە ان می پردازم. 

اول اینکە ماە دسامبر سعودی عربیا میزبان سران G 20 خواهد بود کە اردوغان نیز یکی از شرکت کنندگان خواهد بود اما با توجە فضای شکنندە میان ان دو کشور،  روح روان اردوغان برای سفر بە سعودی سازگار نمیباشد، بنابراین بهترین گزینە برای اردوغان طرح موضوعی است کە از شرکت در ان کنفرانس سرباز زند یا شاید بتواند وارد معاملە شود. باید بخاطر اورد سال گذشتە غلیرغم فشار بیش از حدی کە ترکیە در صحنە جهانی علیە سعودی در قضیە قتل قاشقچی بکار برد بازهم سران G 20 بویژە ترامپ در ژاپن بیشترین حرمت برای ولیعهد سعودی قائل شدند و اردوغان را جلو دوربینها تحقیر کردند. اردوغان از تکرار حالت مشابهی بمراتب خفت بارتر اینبار در خاک سعودیها هراس دارد. 

دوم اینکە سعودیها اقدام بە تحریم کالای ترکیە نمودەاند و بە اقتصاد ترکیە شوک بزرگی وارد شدەاست. بدینجهت اردوغان میخواهد با استفادە از حربە شکایت توسط خدیجە چنگیز علیە محمد بن سلمان ولیعهد سعودی ان کشور را در ازای تعلیق شکایت ناچار بە پایان تحریم کالای ترکی نماید. با این وجود میتوان گفت خدیجە چنگیز بیش از اینکە نامزد قاشقچی بودە باشد نامزد اردوغان است.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما