متهمان طرح ترور دیپلمات اسرائیلی با گیلبرت معاوضه شدند