آمریکا و بریتانیا برای تخلیۀ شهروندان خود از افغانستان به این کشور نیرو اعزام می‌کنند