تماس با سایت
22.10.2011 - 17:24

 

 لطفا مقالات و نامه های خود را به آدرس زیر ارسال کنید

 Missing media item.

 

 

    info@iranglobal.info 

 

 با ایمیل های زیر شما همچنین می توانید با اعضای شورای سایت در تماس باشید:

تماس  با   کیانوش توکلی مدیر سایت و شبکه ویدویی ایران گلوبال

Missing media item.

keianoshtavakkoly@hotmail.com

  

رضا وضعی

Missing media item.

  rezavazeei@yahoo.com