تماس با سایت

 

 لطفا مقالات و نامه های خود را به آدرس زیر ارسال کنید

 

 

 

    info@iranglobal.info 

 

 با ایمیل های زیر شما همچنین می توانید با اعضای شورای سایت در تماس باشید:

تماس  با   کیانوش توکلی مدیر سایت و شبکه ویدویی ایران گلوبال

keianoshtavakkoly@hotmail.com

  

رضا وضعی

  rezavazeei@yahoo.com