«پول چهار تا بیمار را قطع کنی»! سخنان دردناک یکی از بیماران دیالیزی + فیلم