منتخب

معلمان همواره برای ابتدایی ترین حقوق خود به مسالمت آمیزترین شیوه ها ی قانونی روی آورده اند اما با خشن ترین و غیرقانونی ترین برخوردها مواجه شده اند....کانون صنفی فرهنگیان گیلان هشدار می دهد که ادامه ی بازداشت معلمان زندانی شده تبعات سختی خواهد داشت و مسئولیت آن صد در صد با حاکمیت جمهوری اسلامی و دستگاه های امنیتی دولت حسن روحانی خواهد بود
می توان گفت که آقای شریعتمداری، تنها به مهندسی قومی آب بنیاد برخاسته اند و نگاهشان، دستکم دویست سال کهنه و پوسیده است. امّا هنگامی که به دوپاره کردن خوزستان و عربستان خواندن بخش از آن می پردازند، دیگر سخن از کهنگی و پوسیدگی اندیشه در میان نیست. سخن از درگیرشدن در بازی سیاست های بیگانه است.
یهودستیزی یک بیماری خطرناک و جنایتکارانه است. ضدیهودی های نژاد پرست و اسلامی، فقط درماندگان تاریخ هستند و تنها وسیله آنها کینه جوئی و آسیب رساندن به یهودی میباشد.
بی وزنی شر، و لغزش خیر
داش آکل، قهرمان داستان صادق هدایت، یاد آور شخصیت ستارخان در تاریخ ایران بطور خاص و عیاران و جوانمردان بطور عام است . آنانکه زور بازو و بی اعتنائی شان به کسب جاه و مال در خدمت یاری رسانی به ضعفا و ستمدیدگان- و برکندن ریشه های ستم و ناجوانمردی قرار گرفته بود.
داستان داش آکل سوگنامه ای ست در" از دست رفتن خصال جوانمردی و عیاری" و جایگزین شدن مکاران و خدعه گری. در عین حال احساس حرمان و میل به تخلیه خود در پیشگاه داوری و تقاضای بخشش.