تبریزی

13.03.2021 - 04:35 رفقای حزب کمونیست کارگری، سخنان شما درباره زبان مادری کمونیستی نیستند!
30.11.2020 - 04:54 زبان ابزار ناسیونالیست ها برای نفرت پراکنی ناسیونالیستی است!
22.04.2020 - 12:03 پاسخ به چند پرسش آقای کیانوش توکلی درباره شکاف دو نسل
02.12.2019 - 05:05 سخن گفتن از ستم ملی در ایران برابر است با کشک!
13.12.2018 - 02:57 ناسیونالیست ها خائن هائی هستند که از پشت خنجر می زنند!
09.10.2018 - 06:25 دوست گرامی ما اژدر بهنام برادرش سعید بهنام را از دست داد!
17.12.2017 - 07:07 فرجامین اندوه باد دوست گرامی ما اژدر بهنام را
13.12.2017 - 04:15 فدرالیسم به سبک شوروی را در ایران نمی توان پیاده کرد!
09.10.2017 - 15:13 پاسخ به پرسش های آقای کیانوش توکلی درباره فدرالیسم
15.07.2017 - 05:04 از شش ماه پیش تا کنون به اینترنت دسترسی نداشتم!
05.12.2016 - 04:57 انگل های سیاسی!
26.11.2015 - 05:07 ناسیونالیست های چپ نما
09.02.2015 - 05:23 ناسیونالیست ها و ستمدیدگان
22.01.2015 - 15:45 در هر کشور اسلامی که اسلام کمرنگ باشد دموکراسی پر رنگ است
01.08.2014 - 04:46 "حق تعیین سرنوشت" برابر با دیوارکشی های هیتلری میان مردم یک سرزمین نیست!
04.01.2014 - 04:37 چگونگی پیدایش ناسیونالیسم و چگونگی پیدایش انترناسیونالیسم در جهان
08.12.2013 - 05:14 آیا در ایران یک رژیم ناسیونالیست بر سر کار است؟
11.11.2013 - 05:00 مردم گرسنه ایران در جستجوی نان هستند نه پان!
14.08.2013 - 17:28 هیچ گونه دگرگونی نیکو هر چند کوچک در رژیم ولایت فقیه شدنی نیست
08.08.2013 - 05:13 پان پوپولیسم از پان های ناسیونالیستی نیز زیانبارتر است!
14.05.2013 - 04:39 در هیچ کجای ایران چیزی به نام نژاد و تبار یافت نمی شود
13.04.2013 - 04:54 ملت – ملل - ملی – ملیت – ملی گرا
27.03.2013 - 08:20 چگونه آخوندیسم از ناسیونالیسم سود می برد؟!
09.03.2013 - 05:12 فدرالیسم آری، ناسیونالیسم هرگز!
02.03.2013 - 04:43 چرا کسانی در جهان خواهان جدائی بخشی از خاک یک کشور می شوند؟
21.02.2013 - 11:36 کارنامه زهر کشنده ای به نام ناسیونالیسم در درازنای تاریخ
01.01.2013 - 13:51 چراهمه کاسه کوزه ها را بر سر ناصر کرمی می شکنید و دیگر ناسیونالیست ها را از یاد برده اید؟
14.11.2012 - 16:17 دموکراسی یا ناسیونالیسم ؟