تبریزی

تبریزی
2021/3/13 رفقای حزب کمونیست کارگری، سخنان شما درباره زبان مادری کمونیستی نیستند!
2020/11/30 زبان ابزار ناسیونالیست ها برای نفرت پراکنی ناسیونالیستی است!
2020/4/22 پاسخ به چند پرسش آقای کیانوش توکلی درباره شکاف دو نسل
2019/12/2 سخن گفتن از ستم ملی در ایران برابر است با کشک!
2018/12/13 ناسیونالیست ها خائن هائی هستند که از پشت خنجر می زنند!
2018/10/9 دوست گرامی ما اژدر بهنام برادرش سعید بهنام را از دست داد!
2017/12/17 فرجامین اندوه باد دوست گرامی ما اژدر بهنام را
2017/12/13 فدرالیسم به سبک شوروی را در ایران نمی توان پیاده کرد!
2017/10/9 پاسخ به پرسش های آقای کیانوش توکلی درباره فدرالیسم
2017/7/15 از شش ماه پیش تا کنون به اینترنت دسترسی نداشتم!
2016/12/5 انگل های سیاسی!
2015/11/26 ناسیونالیست های چپ نما
2015/2/9 ناسیونالیست ها و ستمدیدگان
2015/1/22 در هر کشور اسلامی که اسلام کمرنگ باشد دموکراسی پر رنگ است
2014/8/1 "حق تعیین سرنوشت" برابر با دیوارکشی های هیتلری میان مردم یک سرزمین نیست!
2014/1/4 چگونگی پیدایش ناسیونالیسم و چگونگی پیدایش انترناسیونالیسم در جهان
2013/12/8 آیا در ایران یک رژیم ناسیونالیست بر سر کار است؟
2013/11/11 مردم گرسنه ایران در جستجوی نان هستند نه پان!
2013/8/14 هیچ گونه دگرگونی نیکو هر چند کوچک در رژیم ولایت فقیه شدنی نیست
2013/8/8 پان پوپولیسم از پان های ناسیونالیستی نیز زیانبارتر است!
2013/5/14 در هیچ کجای ایران چیزی به نام نژاد و تبار یافت نمی شود
2013/4/13 ملت – ملل - ملی – ملیت – ملی گرا
2013/3/27 چگونه آخوندیسم از ناسیونالیسم سود می برد؟!
2013/3/9 فدرالیسم آری، ناسیونالیسم هرگز!
2013/3/2 چرا کسانی در جهان خواهان جدائی بخشی از خاک یک کشور می شوند؟
2013/2/21 کارنامه زهر کشنده ای به نام ناسیونالیسم در درازنای تاریخ
2013/1/1 چراهمه کاسه کوزه ها را بر سر ناصر کرمی می شکنید و دیگر ناسیونالیست ها را از یاد برده اید؟
2012/11/14 دموکراسی یا ناسیونالیسم ؟