رفتن به محتوای اصلی

جوانه های اپوزیسیون، تقارن پوزیسیون و مدعیان اپوزیسیون

جوانه های اپوزیسیون، تقارن پوزیسیون و مدعیان اپوزیسیون

در پس پنج دهه گرد و غبار و تاریکی مدید حاکمیّت سیاه اهریمن بر میهن، اینک در آستانه شکل گیری جوانه ها اپوزیسیون و شفاف شدن چهره ها درمیان هستیم، خواه ناخواه چنین امری تجلّی تجارب پیشین و برون رفت از بیراهه ها، شکست ها و یأسی یکرنگ از ناداشته های اپوزیسیون درکف دستان مردم و نامرادی ها در امر ضرورت ههمبستگی و رهبری مبارزه است.

 ظهور چهره های جدید اپوزیسیون همچون نسرین ستوده، نرگس محمدی و...، و نمودهایی از همبستگی و همپیمانی همچون بیانیه ۱۴ نفر در داخل کشور (بیانیه ای که برای نخستین بار زمینه و پلی برای ارتباط  و پیوند خارج ازکشور به داخل کشور و پژواک صدای مردم و زبان مشترک برای اقدام عمل مشترک، نقطه آغاز و بستر شکل گیری یک همبستگی و دستیابی به اتحاد ملی بود؛ و این همان حلقه مفقوده ایی است که رژیم جمهوری اسلامی در این چهار دهه با سرکوب مطلق  توانسته بود ارتباط  داخل و خارج از کشور را قطع، و فصل و جدایی و پراکندگی را رقم بزند).

 در پهنه دیگر استقبال گسترده مردم در قیام های ۹۶  و آبان ۹۸  و شعارهایی که نمایی از خواست و حمایت از پهلوی( بطور عام) و رضا پهلوی( بطور خاص ) را متبلور می ساخت.

مواضع جدید رضا پهلوی و« ترجیح جمهوری به نظام سلطنتی و موروثی» بعنوان یک سرفصل، نه تنها بمثابه یک اقدام تاریخی و میهنی است، بلکه شایان تحسین شخصیت و پرنسیب ها و تصمیم و انتخاب بزرگ و راهگشا در مسیر اپوزیسیونی فراگیر و تغییر رو به پیش و مبیّن  به روز شدن ایشان با جامعه ای کثرت گرا، مدرن و مدنی است.

گام بزرگ و تاریخی رضا پهلوی

آنچه در این میان صورت وضعیت اپوزیسیون را بکلی دگر گون ساخت، گام بزرگ و اقدام تاریخی، درخشان و تحسین برانگیز رضا پهلوی مبنی بر « ترجیح جمهوری برسلطنت ونظام موروثی»است، این اقدام اگر چه با استقبال طیف گسترده ای در داخل و خارج از میهن مواجه شده است، اما مخالفان دیرین و سنّتی و شناخته شده بدون هیچ توجّهی به این تغییر و خواست و شعار ها متبلور گشته  مردم در دو قیام اخیر، همچنان پای بر نفی و طرد هر تغییر و تحولی می کوبند و بروز و ظهور هر شخصیتی و  هر نوع اپوزیسیونی خارج از مدار حزبی و قواره تن ایدئولوژی و حزبی و آرمانی  خود برنمی تابند. به طبع این ملاک و معیار غیر باورمند به دمکراسی، پلورالیسم و البته عدم درک مبانی جامعه مدنی و حقوق بشر است، در یک نظام دمکراتیک، دیگرهمچون نظام فاشیزم هیتلری با کولیس( ابزار اندازه گیری) بینی افراد را اندازه نمی گیرند که تو نژاد ژرمن هستی یا یهودی؟، تا او را طرد و نفی و روانه آشوویتس کنند.

 عدم فهم و درک چنین مؤلفه ای بسیار تأسف انگیز است و بسا فراتر از آن، چرا که در این میان هیچ تفاوتی بین« مواضع پوزیسیون و برخی مدعیان اپوزیسیون» وجود نداشته و در یک راستا قرار گرفته اند و هدف مشترک آنها در مقابله، رویارویی و حذف و طرد رضا پهلوی، نسرین ستوده و نرگس محمدی و... است، و اینک این چالش های نو و صورت وضعیت جدید و جوانه های شکل گیری اپوزیسیون دمکراتیک و برخاسته از متن مردم، پیش روی تک به تک ما و افکارعمومی قرارگرفته است.

پرسش اساسی

- نفی، طرد و حذف رضا پهلوی، نسرین ستوده، نرگس محمدی و بیانیه۱۴نفر... بسود کیست؟

- رضا پهلوی، نسرین ستوده، نرگس محمدی و...بمثابه اپوزیسیون یا سوپاپ اطمینان رژیم؟

- گام بزرگ تاریخی رضا پهلوی و ترجیح جمهوری به پادشاهی، و تقارن پوزیسیون و مدعیان اپوزیسیون؟

- تبدیل جوانه های اپوزیسیون از قوه و استعداد به فعل، ضرورت مبرم و بی بدیل رهبری و هدایت مبارزه؟

- پیوند میان نیروهای داخل وخارج ازمیهن، بستری ضروری شکل گیری همبستگی و دستیابی به اتحاد ملی ؟

- حلقه مفقوده ایی دوام و بقاء رژیم ج. ا در چهارقیام ۷۸-۸۸-۹۶ و۹۸عدم وجود اپوزیسیون و رهبری است؟

پرسش این است که آیا باید از تضادها و مخالفت ها و رویارویی ها واهمه داشت و ترسید، یا بعکس، با طیب خاطر و بنا به مصالح عالیه مردم و میهن، و عاری از منافع و نظرگاه های شخصی، گروهی و حزبی به استقبال بخت مردم و میهن رفت و در مسیری که  امکان شکل گیری جوانه های اپوزیسیون ازحالت  قوه ، استعداد و پنانسیل خارج گشته و به صورت فعل درآمده و کسوت مادّی بخود بگیرد و در این فرایند با مسئولیت شناسی بعنوان نقش ضرور و بی بدیل رهبری و هدایت در امر مبارزه مردم گام برداشت.

 

وحدت در دل تضادهاست، آنکس که در این میدان  می هراسد خوشه ای برنخواهد چید!

در این مسیر نباید هراسید، خشت های تردید، همواره دیوارهای بلندی می سازد، فراتر از قامت و اندیشه انسان و دستیابی به اهداف و رؤیاهای  والایمان.  زیرا که « فصل » ها و « وصل » ها دو روی یک سکّه اند، و فصول، خورنده هم و، دوزخ یک دیگر. و به طبع « وحدت در دل تضادهاست» پس ناگزیر حتی پیامبران فصول نیز باشیم ، ناگزیر تغییریم. اگر می خواهی  دیگران را تغییر دهی، خود باید اولین تغییر کننده باشیم، و به بیشه تغییر در آییم.

هر گامی فرای واقعیت های نحس تنیده شده بر دست پای مان ، یک زیبایی و نوزایی انسانیست، و در قامت اجتماعی مان و رنگین کمان مردم ایران( از هر قشر و قوم و طبقه) خواست به حق و دیرینه ی  دستیابی به جمهوری دمکراتیک و البته  با درک عمیق این پنج دهه« سکولار». همچنان که حتی آقای رضا پهلوی نیز با اقدامی که نام ایشان در تاریخ نیکی به ثبت خواهد رسید و به یادگار خواهد ماند، این حقیقت را  گواهی داد که :

 در زهدان زمان ، دوران « من » تمام شده است ، دوران « ما » ست.

 

صف بندی ها اپوزیسیون نو و کهنه

 تقارن  پوزیسیون و مدعیان اپوزیسیون؟

مواضع جدید رضا پهلوی و به طبع  رویکرد هر فرد، گروه و سازمان  نسبت به آن، بنوعی شاخص و تراز جدیدی از اصالت، ماهیّت، خاستگاه و پایبندی به ارزشهای دمکراتیک و جامعه مدنی در جهت همبستگی و در یک مونیزم مشخص بر اساس منافع و خواست اصلی و اولویت مبرم مردم و میهن در برچیدن رژیم جمهوری اسلامی است.

در این میان مواضع افراد و گروه هایی همچون فرخ نگهدار(‌۱ ) فدائیان خلق و چپ، بخشی از سلطنت طلبان، ملّیون، ملی مذهبی ها و  مجاهدین خلق و از جمله  مریم رجوی که در بیانیه رسمی اجلاس میاندوره ایی شورا (۲)  برعلیه اقدام  رضا پهلوی و مواضع جدید او پرداخته و همزمان در سایت ها خود بطور غیر مستقیم نسرین ستوده و نرگس محمدی و... را به سوپات اطمینان های خودی و غیر خودی رژیم جمهوری اسلامی و وزرات اطلاعات منتسب کرده است، همچنین مقاله «‌ در رویارویی با رژیم جمهوری اسلامی: کی در کدام صف است؟ بخشش یا انتقام؟ جمشید پیمان »( ۳)،  حکایت از برهم خوردن تعادل پیشین اپوزیسیون و شکل گیری اپوزیسیونی نو در تقدیر است که آنها را به ضدیّت و واکنش های بسا قابل تأملی انداخته است.

بیانیه ( مریم رجوی)بر علیه اقدام تاریخی رضا پهلوی در نفی سلطنت

 

در متن بیانیه شورا با مسئولیت مریم رجوی برعلیه رضا پهلوی و... چنین آمده است« پیرامون دعاوی و نمایشهای اخیر بقایای سلطنت مدفون پس از تغییر دولت در آمریکا »،« سیاست اصولی ۴۰سالهٔ شورا «نه شیخ، نه شاه »،« به‌خصوص نباید به رژیم آخوندی و وزارت اطلاعات آن و مزدورانی که پس از قیامهای مردم ایران لباس سلطنت و شاه‌پرستی پوشیدند، فرصت داد که با این پروژهٔ ارتجاعی و استعماری دستاویزی برای به انحراف بردن نیروها بر ضدّ تنها آلترناتیو دموکراتیک و مستقل بجویند و به این وسیله بر طول عمر فاشیسم دینی بیفزایند»،« مانورها و دوبله‌خوری و باز کردن دکان دونبش بین سلطنت و جمهوریخواهی» ،« «نه» تاریخی و رأی بازگشت‌ناپذیر خود را به رژیم دست‌نشاندهٔ ستم‌شاهی اعلام کرده‌اند. چرخ تاریخ به عقب باز نمی‌گردد.»

 

ابهام و پرسش ها و تناقضاتی چند در بیانیه شورا:

۱) در این بیانه از یک «جمهوری دمکراتیک » نام برده شده است. همچنین مجاهدین خلق در روز۱۴ فروردین ۱۴۰۰ یک کارزار توفان توئیتری در حمایت از « آری به جمهوری دمکراتیک» اعلام نموده اند و پس از گذشت ۵ روز ناگزیر هنوز نتوانسته اند نتیجه این کارزار بزرگ را اعلام کنند؟

 این درحالی از که مصوبه شورا در سال ۱۳۷۲ و تعیین یک نظام اسلامی « جمهوری دمکراتیک اسلامی» تغییری نیافته و این مصوبه بطور رسمی پا برجا است؟ و در حتی درهمین بیانه شورا نیز خود را« به‌عنوان یک نیروی انقلابی مسلمان » معرفی کرده است.

 

 

 

۲) در بیانیه از« دعوت به همبستگی ملی و ضرورت آن در این شرایط» سخن گفته شده است، باتوجه به مفاد به روز شده بیانیه شورا برعلیه رضا پهلوی و همچنین مواضع پیشین آنها در این مورد و ازجمله نسرین ستوده و نرگس محمدی، این ابهام و پرسش وجود دارد که از کدام نیروها برای همبستگی ملی دعوت بعمل می آید؟ آیا معنا  ومفهوم  همبستگی ملی  صرف ورود و عضویت در شورا و تحت رهبری مسعود رجوی است؟

۳) در این بیانیه مجاهدین خلق عطف به دوران سلطنت پهلوی می گویند:«‌ چرخ تاریخ به عقب باز نمی‌گردد.» اما خود خواهان برگشتن به اسلام و حاکمیّت ۱۴۰۰ سال پیش با برچسب اسلام دمکراتیک و بردبارهستند.؟

 

۴)  در بیانیه آمده است:

«‌ به‌خصوص نباید به رژیم آخوندی و وزارت اطلاعات آن و مزدورانی که پس از قیامهای مردم ایران لباس سلطنت و شاه‌پرستی پوشیدند، فرصت داد که با این پروژهٔ ارتجاعی و استعماری دستاویزی برای به انحراف بردن نیروها بر ضدّ تنها آلترناتیو دموکراتیک و مستقل بجویند و به این وسیله بر طول عمر فاشیسم دینی بیفزایند.»

این درحالی است که اساس فعالیت مجاهدین خلق بر روی سیاستمدارن و لابی ها در امریکا و اروپا متمرکز شده است و «مذاکرات رجوی با ژنرال پترائوس وارائه طرح سرنگونی رژیم »(۴)، و حتی برغم اینک تاکنون درچهار قیام اصلی(۷۸ - ۸۸ -۹۶ و ۹۸) هیچگونه حمایتی از جانب مردم و سردادن شعاری بسود آنان به ثبت نرسیده است، اما خود را «یگانه آلترناتیودمکراتیک» رژیم می نامند. بعلاوه اینکه اگر چنین پیش فرضی از« یگانه آلترتیو» وجود دارد پس معنای دعوت به همبستگی ملی و ...چیست؟، و استدلال اینکه رضا پهلوی طول عمر فاشیسم دینی را افزوده است،‌ عملکردهای هر گروه درایجاد و تثبیت رژیم جمهوری اسلامی و همچنین تکمیل کننده نکبت و تباهی ۵۷ بی نیاز از شرح و گفتگو است.

۵) در بیانیه آمده است:

« مانورها و دوبله‌خوری و باز کردن دکان دونبش بین سلطنت و جمهوریخواهی هیچ فرد و جریان میهن‌پرست و آگاه و مستقل را نمی‌فریبد. مبارزات ۴۰سالهٔ شورا برای آزادی و استقلال و عدالت با شعار «نه شاه، نه شیخ» با دریای خون شهیدان و مخصوصاً قیام آبان۹۸ به پروژه‌های ارتجاعی و استعماری و اصلاح‌طلبان قلّابی ضربات اساسی وارد کرده و آنها را وادار به عقب‌نشینی یا رنگ عوض کردن اضطراری کرده است.»

بدین شکل با بکار گیری چنین ترم هایی اقدام تاریخی رضا پهلوی (ترجیح جمهوری به پادشاهی» به دوبله خوری و اصلاح طلبی قلابی و عقب نشینی یا رنگ عوض کردن اضطراری تفسیرو القا شده است. مجاهدین با ایدئولوژی اسلامی و با اعتقاد به « رهبری عقیدتی» و معرفی مریم رجوی به عنوان پرچمدار « اسلام دمکراتیک و بردبار» توضیح نمی دهند که چرا اینک پس از مواضع جدید رضا پهلوی ناگزیر شده پسوند « اسلام» را از جمهوری دمکراتیک برداشته و آنچنان که در متن خودشان آمد است « به دوبله خوری و اصلاح طلبی قلابی و عقب نشینی یا رنگ عوض کردن اضطراری » پیشه کرده اند؟ در حالیکه نه تنها هیچ تغییری درماهیّت ایدئولوژی متکی رهبری عقیدتی( کپی برابر اصل ولایت فقیه) و اهداف و مرامنامه و شعارهای سیاسی و تبلیغاتی خود صورت نگرفته است،‌ بلکه بصورت نمایشی و جهت جبران عقب ماندگی سیاسی و اجتماعی تنها پسوند اسلام را از شعارشان برداشته اند؟ چنین امری نشانه دوبله خوری و دوجایه خوری است که از قضا آنرا به رضا پهلوی نسبت می دهند.

برخلاف بیانه فوق، در قیام ها و مخصوصا آبان ۹۸ در هیچیک از رسانه ها در سراسر جهان شعاری مبنی بر« نه شاه ،‌نه شیخ» جز در سایت های مجاهدین خلق به ثبت نرسیده است.

۶) همچنین در بیانه مدعی شده اند:

« چرا داعیهٔ جمهوریخواه شدن پسر شاه و جمع شدن بساط سلطنت و شاه پرستی و کنار گذاشتن سوگند شاهی در ۹آبان۱۳۵۹ به‌طور رسمی و بدون هر گونه شائبه و شکاف در سایت او اعلام نمی‌شود. این در حالی است که وی در گفتگو با کیهان شاه و در قسمت‌های سانسور شدهٔ نوار صوتی که حزب مشروطه‌خواه منتشر کرده حرفهای قبلی خود را می‌زند. کدام را باید باور کرد؟ بچهٔ شاه جمهوریخواه شده یا حاکمیّت جمهور مردم که در تقدیر است، مانند استفاده از دست‌بند سبز در قیام۸۸، باعث تغییر رنگ شده است؟ به‌خصوص که پیوندهای ۲۰ساله با سپاه و مجیزگویی او از نیروی منفور انتظامی رژیم محکوم نشده و کماکان پابرجاست.»

اقدام رضا پهلوی باعث کیش مات شدن عده ای و یا در وضعیت آچمز قرار گرفتن دسته ای دیگر شده است، بنابر این بهانه گیری و بهانه جویی و این دست « ایراد بنی اسرائیلی» ، همین عدم تعادل را بازتاب میدهد، و برخلاف آنچه در این بیانیه آمده است گفتگوی رضا پهلوی با کیهان لندن( در بیانه از آن بعنوان «کیهان شاه» نام برده شده است) موجود است و رضا پهلوی نه یکبار بلکه چندین بار به زبان و بیان مختلف بر مواضع خود تأکید و تصریح کرده است( ۵). مشخص نیست این بیانه برای اعضای مجاهدین خلق در آلبانی که به اینترنت دسترسی ندارند تنظیم شده، یا برای افکار عمومی که به اینترنت و کیهان لندن دسترسی دارند؟

۷) در بیانیه آمده است:

« از این پیش‌تر، مسئول شورا در سال۱۳۸۸ شرایط بازگشت به جبهه خلق را برای بقایای شیخ و شاه از موسوی گرفته تا پسر شاه با ادبیات محترمانه و بدون هر گونه عبارت گزنده اعلام کرده بود، اما متأسّفانه به گوش هیچیک فرو نرفت. آن‌قدر که پسر شاه حتی خروج مجاهدین از لیست تروریستی در دولت دموکرات اوباما در سال۱۳۹۱ را به زیان نیروهای موهوم دموکراتیک در ایران توصیف کرد که منظورش کسی جز رژیم و سپاه پاسداران آن نبود. توجیه رژیم آخوندی و حکومت دست‌نشاندهٔ عراق برای کشتار مجاهدین همان لیست و برچسب تروریستی بود.»

درباره معنای « ادبیات محترمانه و بدون هر گونه عبارت گزنده» باید از مجاهدین خلق تشکر کرد که ما را از توضیحات اضافه از آنچه در گذشته و حتی اکنون به آقای رضا پهلوی نسبت میدادند ...بی نیازساخته است، اما در باره مواضع رضا پهلوی در باره مجاهدین خلق  و سخنان مسعود رجوی به نقل کیهان لندن « اقدام  پرسش‌برانگیز مسعود رجوی:  ترجیح حکومت «خامنه‌ای» بر «رضا پهلوی »چنین آمده است:

« چندی بعد از وقایع اشرف و تحصن و اعتصاب هموطنانمان، مطلع شدم آقای رضا پهلوی چندین نوبت، به طرق مختلف ابراز همدردی کرده و در محکوم کردن این کشتار و جنایت، اطلاعیه هم صادر نموده که شایان تشکر است.

 واقعیت این است که به‌خاطر دست بستگیها و همچنین سوء استفاده‌های سیاسی طرفهای گوناگون، هم‌چنان ‌که تا امروز نمی‌شد از کمکهای مالی مهندس بازرگان قدردانی و یادآوری کرد، ما و به‌ خصوص خود من، تشکرهای زیادی به بسیاری کسان از بابت همدردی یا ابراز لطفشان در مقاطع مختلف بدهکارم و خودم هم نمی‌دانم که در چه زمانی می‌توانم و باید بر زبان بیاورم.» (۶)

۸) دربخش پایانی بیانیه شورا چنین آمده است:

« هم‌چنانکه مسئول شورا در اثنای قیام در دیماه ۹۶ اعلام کرد، شورا به دور از هر گونه تنگ نظری و پافشاری بر مواضع و برنامه و مصوّبات خود، به جبهه همبستگی ملّی برای سرنگونی استبداد مذهبی فرامی‌خواند و آمادهٔ همکاری با همهٔ نیروهای جمهوری‌خواهی است که با نفی کامل نظام ولایت فقیه، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت، مبارزه می‌کنند.»

اگر معنا و مفهوم« به دور از هر گونه تنگ نظری و پافشاری بر مواضع و برنامه و مصوّبات خود» همین بیانیه و عملکرد پنج دهه گذشته و...چنین است، پرسش این است که اگر اسلام دمکراتیک و برد بار مریم رجوی نخواهد بردباری نشان دهد و در همچنان  برپاشنه اسلام اصیل بچرخد و براساس نص نصریح آیات قرآن در باره « کافران، مشرکان، مرتدان و...»چه نتایجی حاصل خواهد شد ؟

سخن پایانی و یک پرسش مهم

اصلی ترین ویژگی مجاهدین خلق اسلامی بودن و پایبندی به  اصول و اعتقادات مبتنی بر « قرآن» بعنوان ایدئولوژی راهنمای عمل و سیره محمّد  و امامان شیعی است، بنابر این با کدام پشتوانه، اعتبار، مشروعیت  و اعتمادی می توانند مبتکر و مدعی  یک نظام جمهوری و جدایی دید از دولت و کثرت گرایی باشند؟

بنظر میرسد بکارگیری ترم« آری به جمهوری دمکراتیک» در واکنش به اقدام تاریخی  رضا پهلوی است و این نوع بازیهای سیاسی توسط مجاهدین خلق  نه تنها دردی از آنها برطرف نمی سازد بلکه نفی پسوند اسلامی از هول و هراس یک نوع « گل زدن به تیم خود» و بسود رضا پهلوی محسوب میشود و به طبع در این بازی سیاسی نیز اولین بازنده آن مجاهدین خلق و اولین برنده آن مبتکر این این تغییر اصیل در زمین اپوزیسیون( رضا پهلوی) است.

آيا مجاهدین آنقدر دمکراتیک و اصلاح طلب و... شده اند که می خواهند ورای ایدئولوژی و آرمان و اعتقادت مذهبی خود، و اعتقاد به رهبری عقیدتی که بتصریح مهدی ابریشم چی «مسعود رجوی را به هیچ کس جز خدا پاسخگو نیست» میداندار جمهوریت و جدایی دین از دولت و سکولاریسم در عرصه اپوزیسیون شوند؟

اگر این شعار ها و و فراخوان ها و تبلیغات جدید مجاهدین خلق حول « جمهوری دمکراتیک» که ناشی از مواضع و اقدام رضا پهلوی است اصالت و مشروعتی داشته باشد، و به « آری به جمهوری مکراتیک» بدون بکار بردن همیشگی پسوند اسلامی باور داشته باشیم بنابراین در قدم نخست اساسأ ما نمی باید شاهد مفاد فوق در بیانیه شورا باشیم، زیرا که  این بیانه تمام دعاوی شورا و مجاهدین خلق را زیر سوال برده و آنها را به  اوّلین انکار کنندگان اصالت و مشروعیت و اعتبار این ادعا و بیانیه خود بدل ساخته است.

مجاهدین خلق در حالی سخن از جمهوری دمکراتیک بر زبان می رانند که کماکان در بر همان پاشته پیشین می چرخد و هنوز شعار « ایران رجوی- رجوی ایران» ، «مریم ایران، ایران مریم» سرمی دهند یعنی اصالت و هدف رجوی است نه ایران و نه حاکمیّت آحاد مردم؟. مجاهدین هنوز شعار میدهند:« خون شهدا و رنج اسیران درتو گره می خورد رجوی قهرمان» یعنی تمامی خونها مصادره شده و  نثار رجوی و برای رجوی و منویّات اوست نه ایران و مردم و خانواده های جانباختگان؟ و این نفی جمهوری دمکراتیک است؟

یک هفته پیش از این نیز سایت های مجاهدین خلق در باره خانم نسرین ستوده و نرگس محمدی مقالاتی را انتشار داده بودند« رژیم و سوپاپ اطمینان هایِ خودی و غیرخودی! محمد هادی » و از قضا در سایت اخبار روز( چپ) نیز این مقاله را انتشار داده است؟.

ضمیمه:

۱) ۴ توصیه سیاسی به آقای رضا پهلوی – فرخ نگهدار

https://www.akhbar-rooz.com/4-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AE-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF/

 

۲) اجلاس میاندوره‌یی شورای ملّی مقاومت ایران

 

https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%D9%91%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

۳)

  رژیم و سوپاپ اطمینان هایِ خودی و غیرخودی! محمد هادی

http://www.aftabkaran.com/2021/03/27/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%90-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF/

در رویارویی با رژیم جمهوری اسلامی: کی در کدام صف است؟ بخشش یا انتقام؟ جمشید پیمان:

https://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/82965-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%9F

 

 

۴) مذاکرات رجوی با ژنرال پترائوس وارائه طرح سرنگونی رژیم

https://mihantv.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B7/

۵)  مصاحبه اختصاصی کیهان لندن با شاهزاده رضا پهلوی: من از پرنسیپ‌های فکری و سیاسی خودم صحبت می‌کنم

https://kayhan.london/fa/1400/01/02/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1

۶) اقدام  پرسش‌برانگیز مسعود رجوی:  ترجیح حکومت «خامنه‌ای» بر «رضا پهلوی

https://kayhan.london/fa/1399/12/01/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D8%AD

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

سیامک نادری
منبع:
حقیقت مانا

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید