اسامی 101 زندانی سیاسی کمتر شناخته شده

اسامی 101 زندانی سیاسی کمتر شناخته شده که 71 نفر آنها به اعدام و 30 نفر دیگر به حبس ابد محکوم شده اند.

۱_زانیار مرادی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۲_لقمان مرادی در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۳_شیرکو معارفی در ۹ مهر ۱۳۸۷ بازداشت در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سقز به سر می‌برد

۴_حبیب الله لطیفی در ۱ آبان ۱۳۸۶ بازداشت در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد

۵_حبیب الله گلپری‌پور در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سمنان به سر می‌برد.

۶_محمد عبداللهی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۷_علی افشاری در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۸_حبیب افشاری در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۹_ سامان نسیم در تابستان ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان مهاباد به سر می‌برد.

۱۰_منصور آروند در تابستان ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۱۱_رضا ملازاده در تابستان ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۱۲_بهروز آلاخانی در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۱۳_هوشنگ رضایی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان همدان به سر می‌برد.

۱۴_ سیروان نژادی در تاریخ ۱۴ تیر۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۱۵_ ابراهیم عیسی‌پور در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۱۶_ سید جمال محمدی در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۱۷_ سید سامی حسینی در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۱۸_بختیار معماری در مرداد ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.

۱۹_رشید آخندی در اردیبهشت ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.

۲۰_عزیز محمدزاده در ۲۱ مهر ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سقز به سر می‌برد.

۲۱_سمکو خورشیدی در ۸ فروردین ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سقز به سر می‌برد.

۲۲_جسن طالعی در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.

۲۳_انور رستمی در اردیبهشت ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ماکو به سر می‌برد.

۲۴_رضا اسماعیلی در مهر ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سلماس به سر می‌برد.

۲۵_ مصطفی سلیمی در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۸۲ بازداشت و به اتهام محاربه از طریقهمکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۲۶_ عبدالله سروریان در سال... بازداشت و به اتهام محاربه از طریقهمکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۲۷_ حسین فروهیده در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۲۸_اصغر رحیمی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۲۹_یاور رحیمی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۳۰_مختار رحیمی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۳۱_بهمن رحیمی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۳۲_ بهنام رحیمی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۳۳_ جمال سید موسوی در آذر ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.

۳۴_ صدق محمدی در آذر ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.

۳۵_ بهرام احمدی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۳۶_ حامد احمدی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۳۷_ مردان ملکی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۳۸_ کیوان زند کریمی در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۳۹_ جمشید دهقانی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۴۰_ جهانگیر دهقانی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۴۱_ محمد زاهدی بهمنی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۴۲_ هوشیار محمدی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۴۳_ جمال مولایی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۴۴_یونس آقایان در مهر ۱۳۸۳ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت اهل حق به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.

۴۵_ محمد علی عموری پس از اعتراضات سال ۱۳۸۵ در اهواز در سال ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان کارون اهواز به سر می‌برد.

۴۶_ هاشم شعبانی پس از اعتراضات سال ۱۳۸۵ در اهواز در سال ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان کارون اهواز به سر می‌برد.

۴۷_ هادی راشدی پس از اعتراضات سال ۱۳۸۵ در اهواز در سال ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان کارون اهواز به سر می‌برد.

۴۸_ سید جابر آلبوشوکه پس از اعتراضات سال ۱۳۸۵ در اهواز در سال ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان کارون اهواز به سر می‌برد.

۴۹_ سید مختار آلبوشوکه پس از اعتراضات سال ۱۳۸۵ در اهواز در سال ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان کارون اهواز به سر می‌برد.

۵۰_ مهرالله ریگی در مهر۱۳۸۹ در سن ۱۷ سالگی بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سمنان به سر می‌برد.

۵۱_ عبدالوهاب ریگی در مهرماه ۱۳۸۹ در سن ۱۷ سالگی بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان قزوین به سر می‌برد.

۵۲_ سلمان می‌ایی در اسفند ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان خرم آباد به سر می‌برد.

۵۳_ حمزه ریگی در اردیبهشت ۱۳۸۹بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر با گذشت بیش از ۳۲ ماه هنوز در سلول انفرادی اداره اطلاعات زاهدان به سر می‌برد.

۵۴_ عبدالرحیم صحرا زهی در سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه و همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان همدان به سر می‌برد.

۵۵_ حبیب الله ریگی‌نژاد شورکی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در بند ۶ زندان زاهدان به سر می‌برد.

۵۶_ جهیندریگی در سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان به سر می‌برد.

۵۷_ ایوب بهرام زهی در سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان به سر می‌برد.

۵۸_ عبدالخالق وفادار شاه زهی در سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان به سر می‌برد.

۵۹_ نوید شجاعی در اسفند ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان به سر می‌برد.

۶۰_ حامد وکالت در اسفند ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان به سر می‌برد.

۶۱_ عبدالغنی گونگوزهی در اسفند ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان به سر می‌برد.

۶۲_عبدالغنی زنگی زهی در سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان به سر می‌برد.

۶۳_شیر احمد حسین زهی در سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان به سر می‌برد.

۶۴_غلامرضا خسروی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق و کمک به تلویزیون سیمای آزادی به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.

۶۵_عبدالرضا قنبری در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۸ در تظاهرات روز عاشورا بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.

۶۶_احمد دانش‌پور مقدم در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۸ در تظاهرات روز عاشورا بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.

۶۷_محسن دانش‌پور مقدم در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۸ در تظاهرات روز عاشورا بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.

۶۸_سعید ملک‌پور در مهر ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام مفسد فی الارض و توهین به مقامات و ارتباط با گروه‌های بیگانه اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.

۶۹_حمید قاسمی‌پور شال در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام جاسوسی و ارتباط با با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.

۷۰_علی زاهد در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق ارتباط با انجمن پادشاهی به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.

۷۱_ وحید اصغری در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام مفسد فی الارض و راه اندازی سایتهای ضد دینی به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.

۷۲_ سعید ماسوری در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۷۳_افشین بایمانی در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۷۴_خالد حردانی در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام هواپیما ربایی و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۷۵_علیرضا کرمی خیر آبادی در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام هواپیما ربایی و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۷۶_فرهنگ‌پور منصور در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام هواپیما ربایی و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۷۷_شهرام‌پور منصور در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام هواپیما ربایی و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۷۸_سعید شاه قله در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان محاهدی خلق به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان بوشهر به سر می‌برد.

۷۹_غلامحسین کلبی در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان کارون اهواز به سر می‌برد.

۸۰_یاسر مجیدی در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان بیرجند به سر می‌برد.

۸۱_نعیم سلیمانی در سال ۱۳۷۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان اراک به سر می‌برد.

۸۲_زینب جلیلیان در آذر ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان دیزل آباد کرمانشاه به سر می‌برد

۸۳_سعید سنگر در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.

۸۴_جمزه بنی شجاع در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۸۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۸۵_حسن محمودی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۷۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۸۶_جهانگیر بادوزاده در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۷۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۸۷_عبدالله محمدی‌پور در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۸۸_محسن باپیری در سال ۱۳۸۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۸۹_سید طاهر عبدالله‌پور در سال ۱۳۷۱ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۹۰_رسول عبدالله‌پور در سال ۱۳۷۳ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.

۹۱_عمر امامی در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۷۵ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.

۹۲_توفیق مرادی در سال ۱۳۸۱ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.

۹۳_ناصر صدقی در سال ۱۳۸۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.

۹۴_مسعود حسن پناه در سال ۱۳۸۱ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.

۹۵_ آزاد صادقی در سال ۱۳۸۲ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.

۹۶_اکبر سنجابی در سال ۱۳۸۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان دیزل آباد کرمانشاه به سر می‌برد.

۹۷_ولی درودی در تازیخ ۹ خرداد ۱۳۷۵ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان یزد به سر می‌برد.

۹۸_زاهد مصطفوی در سال ۱۳۷۱ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۹۹_خالد فریدونی در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۱۰۰_عمر تقی‌پور در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۷۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

۱۰۱_محمد نطری در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۷۳ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
این اسامی بوسیله سعید شیرزاد جمع آوری شده و در سایت هرانا منتشر شده است.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.