سخنرانی شیدان وثیق در کنفرانس وحدت چپ

سومین سخنران کنفرانس آقای شیدان وثیق از شورای موقت سوسیالیستها بود که نقطه نظرات خود را در بحث کدام سوسیالیسم؟ کدام چپ؟ با حاضرین در میان گذاشت.

.

.

انتشار از: