"تسهیلات بانکی"، شیوه ای برای تاراج کشور از سوی طبقه حاکم