امادگی عربستان، بحرین و ترکیه در جنگ زمینی در سوریه