به گفته رفسنجانی؛ دمکراسی دیجیتالی، دیوار سانسوردر ایران را شکست