بیست و هشتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

مردادماه ۱۳۹۵ بیست و هشتمین سالگرد فرمان ننگین روح الله خمینی برای کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ - پیش از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ هزاران تن در سرتاسر ایران اعدام و یا به زنجیر کشیده شده بودند و در تابستان سال ۱۳۶۷ ده سال بود که رژیم ولایت فقیه پس از انتحار اسلامی در سال ۱۳۵۷ بر سر کار آمده و از ایران چنان دوزخی ساخته بود که در جهان همتا نداشت اما کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ ننگی است که با آب هفت دریا نیز نمی توان آن را شست!

چون برای محمدرضا پهلوی که سردمدار رژیم شاهنشاهی بود شاه و شاهبازی آرمان هائی والا بودند از این روی محمدرضا پهلوی دیوانگی های فراوانی در راه شاهبازی هایش کرد! در سال های پایانی رژیم شاهنشاهی که ایران یک زندان بزرگ بود دیوانه بازی های محمدرضا پهلوی فزونی گرفتند و محمدرضا پهلوی که سردمدار این رژیم بود به جای کشورداری با خردورزی کارهای نابخردانه فراوانی انجام داد! برای نمونه یکی از دیوانه بازی های محمدرضا پهلوی برگزاری جشن تاجگزاری بود که پس از جشن تاجگزاری با هزینه های سنگین، مردم بحرین از ایرانی بودنشان پشیمان شدند و بحرین که بخشی از خاک ایران بود در سال ۱۳۵۰ از ایران جدا شد! محمدرضا پهلوی به جای پندآموزی از این رویداد دست به دیوانگی بسیار بزرگ دیگری زد و آن برگزاری جشن های دوهزار و پانصدمین سال شاهنشاهی در ایران با هزینه هائی هنگفت و سرسام آور در پائیز سال ۱۳۵۰ بود! بی آن که هیچ کدام از این جشن ها و هزینه های کلانی که در راه برگزاری آنها به باد می روند کوچکترین سودی برای ایران و ایرانی و حتی رژیم شاهنشاهی داشته باشند!

در پائیز سال ۱۳۵۰ هزینه های سنگین برگزاری جشن های دوهزار و پانصدمین سال شاهنشاهی در ایران همه را شگفت زده کردند! از میهمانان در چادری سرخ رنگ پذیرائی می شد که چلچراغ هائی گران آن را روشن می کردند، خوراک میهمانان یکراست از گرانترین رستوران های جهان با گرانترین خوراکی ها آورده می شد! کیكی نیم میلیون دلاری با سه متر بلندی كه مانند آرامگاه کورش ساخته شده بود و یك هواپیمای یخچالدار آن را آورده بود برای برگزاری این جشن درست شده بود! تاج شاهنشاهی که از شوکولات درست شده بود بر بالای كیك گرانبها به همراه تندیس های ساخته شده با خامه و کاکائو از چهره شاهان ایرانی در گرداگرد این کیک دیده می شدند! شاه برای بریدن كیك از یك چهارپایه مخملی آبی رنگ بالا رفت و با شمشیری زرین با دسته ای گوهرنشان کیک نیم میلیون دلاری را برید و آن را به مهمانانی که از سراسر جهان آمده بودند داد تا فرمانروائی دوهزار و پانصد ساله شاهان ایرانی را جشن گرفته باشد!

مرگبارتر از همه اینها برپائی حزب شاه فرموده (رستاخیز ملی ایران) در اسفندماه سال ۱۳۵۳ و صدور فرمان شاهانه برای تک حزبی شدن کشور و بستن سوپاپ های اطمینانی بود که برای روز مبادای رژیم رو به نابودی پهلوی شاید سودمند می بودند! به گونه ای که حتی حزب ها وسازمان هائی که هوادار رژیم شاهنشاهی بودند نیز با فرمان همایونی بسته شدند! بسته شدن حزب ها و سازمان های سیاسی از سوی اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر راه را برای نابودی رژیم پهلوی هموار کرد اما محمدرضا پهلوی در پاسخ به کسانی که دلشان برای او و رژیم شاهنشاهی می سوخت و می گفتند با تک حزبی شدن کشور حتی دموکراسی و آزادی نمایشی و فرمایشی هم در ایران از میان خواهد رفت و کار به بن بست سیاسی خواهد کشید می گفت: ( ..... دموکراسی؟ آزادی؟ این حرف ها یعنی چه؟ ما هیچ کدام از آنها را نمی خواهیم !!! ..... ) دیوانه بازی فرجامین محمدرضا پهلوی هم ناچار کردن ایرانیان از به کارگیری تقویم من در آوردی شاهنشاهی با هزینه کردن بودجه ای کلان برای شاهبازی های محمدرضا پهلوی بود! این چنین که از سال ۱۳۵۵ تقویم ایرانیان شد سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی!

در کنار همه این دیوانه بازی های خنده دار، رژیم شاهنشاهی گرفتار دیوانگی دیگر محمدرضا پهلوی نیز بود و آن این که محمدرضا پهلوی یک ناسیونالیست پان آریا بود! محمدرضا پهلوی مانند همه کسانی که زهر کشنده ای به نام ناسیونالیسم مغز آنها را از کار انداخته است چرت و پرت می گفت و اگر کسی پیچ رادیو را هنگام سخنرانی محمدرضا پهلوی باز می کرد سخنان اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر را در ستایش از آریاپرستی می شنید! محمدرضا پهلوی چون آریاپرست بود نام خودش را آریامهر گذاشته بود و چاپلوسان دربار محمدرضا پهلوی هم برای خوشایند شاهنشاه با تاریخ تراشی ها و دروغ بافی های ناسیونالیستی در ستایش از آریاپرستی داد سخن داده و ایرانی ها را از نژاد ناب و یکدست آریائی دانسته و برای محمدرضا پهلوی تبارنامه ای آریائی درست می کردند! البته محمدرضا پهلوی آریا نژاد و آریا تبار و آریامهر از مادری ترک زاده شده بود چون مادر محمدرضا پهلوی یا خانم تاج الملوک آیرملو یک ترک قفقازی بود!!! و کسانی که تبریزی هستند حتما تیمسار ارتشبد رحمت الله آیرم را که ترک بود و خویشاوند مادری محمدرضا پهلوی بود می شناسند!!!

گذشته از اینها محمدرضا پهلوی دچار بیماری کمونیسم ستیزی نیز بود و سوسیالیست ها و کمونیست ها در رژیم پهلوی حق دم زدن نداشتند و هزاران کمونیست زن و مرد در زمان رژیم شاهنشاهی به زندان و اعدام محکوم شدند! باز گذاشتن دست سازمان اطلاعات و امنیت کشور (س.ا.و.ا.ک) در دستگیری، شکنجه، سرکوب و کشتار سوسیالیست ها و کمونیست ها و دگراندیشان دیگر و خفه کردن همه آواهای ناسازگار با رژیم شاهنشاهی و بستن راه بر روی هر گونه بهسازی از کارهای دیگر رژیم رو به نابودی پهلوی بودند و باز گذاشتن دست شاهدوستان چاپلوس برای دزدی های کلان و گندکاری های چندش آور درباریان از بی بند و باری جنسی گرفته تا تریاک کشی نمونه هائی دیگر از کردارهای رژیم پهلوی در سال های پایانی آن بودند که سرانجام برای دیوانگی ها و بی خردی های ریز و درشت محمدرضا پهلوی و ناخرسندی همگان از رژیم شاهنشاهی کار از بن بست سیاسی به ترکیدن خشم مردم کشید!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

اما بدبختانه مردم ایران در سال ۱۳۵۷ به جای آن که از زندان آریامهری خود را برهانند دست به انتحار اسلامی زدند و به جای زندان آریامهری خود را در دوزخی بی همتا در جهان به نام ایران آخوندی گرفتار کردند! پس از به روی کار آمدن رژیم ولایت فقیه شب تاریک مردم روز نشد و ایران ۱٤۰۰ سال پسرفت کرد و رژیمی بر سر کار آمد که با فرهنگ و روش های زمان برده داری و شترچرانی کشورداری می کرد! شاه اگر دشمنانش را ده تا، ده تا می کشت رژیم آخوندی هزار، هزار کشت، شاه اگر میلیون، میلیون می دزدید دزدان سر گردنه رژیم ولایت فقیه میلیارد، میلیارد دزدیدند! تورم تازنده، گرانی های جهشی، نابودی کشاورزی، بسته شدن کارخانه ها، بیکاری کارگران و ..... هیچکدام در زمان رژیم پهلوی دیده نمی شدند و شاه اگر زندانبان زندانی بزرگ به نام ایران آریامهری بود رژیم ولایت فقیه دوزخبان دوزخی بی همتا در جهان به نام ایران آخوندی شد!

در رژیم پادشاهی زنان آزادی های نیمبندی داشتند که پس از به روی کار آمدن رژیم آخوندی آن آزادی های نیمبند نیز از میان رفتند و رژیم ولایت فقیه پس از به زنجیر کشیدن زنان ایرانی با حجاب سیاهی و تباهی از سرزمین ایران گندابی بی همتا در جهان ساخت که در آن یک زن تنها و تنها به جرم زن بودن حق نداشت مانند یک انسان زندگی کند! در سایه آخوندیسم ورزش بانوان نیست و نابود شد و درخشش بانوان ورزشکار ایرانی در رشته هائی مانند شنای بانوان، ژیمناستیک بانوان، پاتیناژ و ..... به پایان رسید! خواننده شدن زنان ایرانی نیز ممنوع شد و زنان هنرمند و خواننده ناچار از رفتن به فرامرز برای زنده نگه داشتن هنر بانوان ایرانی شدند، زنانی که در دادگستری رژیم پادشاهی قاضی بودند از کار بیکار شدند چون قاضی شدن زن را آخوندیسم حرام می داند! و زنان ایرانی که دانشمند، هنرمند، هنرپیشه، ورزشکار و ..... بوده و درخشیدند کسانی بودند که از دوزخی به نام ایران گریخته و به فرامرز رفتند و با دور انداختن حجاب سیاهی و تباهی خود را از زنجیرهای رژیم ولایت فقیه رهانیدند.

از سوی دیگر در سایه برنامه انهدام فرهنگی رژیم آخوندی که هواداران این رژیم دوزخی نام آن را انقلاب فرهنگی گذاشته اند دانشگاه های ایران چراگاه هائی شدند که در آنها خرها عرعر می کردند و گاوها نشخوار می کردند و گوسپندان بع بع می کردند و ارزش دانشنامه های دانشگاه های ایران در پهنه جهانی به صفر رسید! آن هم زمانی که همگان می دیدند رژیم ولایت فقیه به دژخیمان و شکنجه گران گوش به فرمانش بی آن که حتی یک روز به دانشگاه رفته باشند در بیست و چهار ساعت دانشنامه دکترا و لیسانس می دهد! در پی برنامه انهدام فرهنگی رژیم ولایت فقیه ده ها هزار تن از بهترین و برجسته ترین اندیشمندان، دانشمندان، استادان و تیزهوش ترین دانشجویان از دانشگاه های ایران بیرون انداخته شدند و چنین کسانی چون می دیدند که در دوزخی به نام ایران آخوند زده جائی برای آنها نیست به فرامرز و کشورهائی که به جای خرافه های آخوندی با خردورزی گردانده می شدند رفته و به کار گرفته شدند و به جای آن که به ایران و ایرانی سودرسانی کنند بهترین و بیشترین سودها را به آن کشورها رساندند!

http://www.iranglobal.info/node/54341

آیا رژیم آخوندی از کسانی که برای پیکار با رژیم پهلوی دچار رنج های فراوانی مانند شکنجه و زندان شده بودند ستایش کرد و آنها را نواخت؟ نه! ستایش و نوازشی در کار نبود! رژیم ولایت فقیه هر کس را که خرافه های آخوندیسم را نپذیرفت حتی اگر گرفتار رنج ها و شکنجه ها و زندان های رژیم پهلوی شده بود دستگیر کرد و پس از دادن شکنجه هائی بسیار بدتر از شکنجه های رژیم پهلوی تیرباران کرد یا به دار آویخت! حمید اشرف یکی از وابستگان به سازمان چریک های فدائی خلق ایران در هشتم تیرماه سال ۱۳۵۵ هنگام نبرد با نیروهای رژیم شاهنشاهی کشته شد، پس از پنج سال و در سالگرد کشته شدن حمید اشرف در هشتم تیرماه سال ۱۳۶۰ روح انگیز دهقانی پس از شکنجه های فراوان اعدام شد!

http://www.iranglobal.info/node/35798

مهدی برادران خسروشاهی که بیش از هفت سال زندانی سیاسی رژیم شاهنشاهی بود دستگیر شد و پنجاه روز سخت ترین شکنجه های دژخیمان رژیم آخوندی را کشید و سپس به همراه هشتاد و پنج تن دیگر در تاریخ پانزدهم آذرماه سال ۱۳۶۰ تیرباران شد!

http://www.iranglobal.info/node/40876

خواهر مهدی به نام منیره برادران خسروشاهی نیز که از زندانیان سیاسی رژیم پهلوی بود دستگیر و نه سال در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم ولایت فقیه زندانی شد!

http://www.iranglobal.info/node/50051

کوتاه سخن آن که مردم ایران از زندان آریامهری درآمدند و در دوزخ آخوندی گرفتار شدند و رژیم برخاسته از گور ولایت فقیه که در پی نا آگاهی مردمی که می خواستند از زندان رژیم شاهنشاهی به درآیند و در سال ۱۳۵۷ به جای انقلاب دست به انتحار اسلامی زدند از سرزمینی به نام ایران دوزخی بی همتا در جهان ساخت و در ایران و در سایه آخوندیسم رژیمی بر سر کار آمد که اقتصاد آن بر پایه مفت خواری، بانکداری آن بر پایه رباخواری، دادگستری آن بر پایه رشوه خواری، کشورداری آن بر پایه زورگوئی، فرهنگ آن بر پایه خرافات، هنر آن بر پایه زوزه کشی و همه تار و پود آن بر پایه دروغ و مردمفریبی بود!

رژیم دوزخی ولایت فقیه چنان ستم ها و سنگدلی هائی در زندان ها و شکنجه گاه هایش به کار بست که در سرتاسر تاریخ ایران بی مانند هستند! تجاوز به زن شوهردار در برابر چشم شوهرش در زندان های رژیم، تجاوز به دختران زندانی پیش از اعدام، تیرباران کردن و به دار آویختن زنان باردار، شکنجه دادن کودکان خردسال برای به دست آوردن اطلاعات از مامان و بابا، کشتار هزاران تن از دشمنان رژیم پس از بیدادگاه های پنج دقیقه ای، کشتن دشمنان رژیم گدایان مفت خور به دست آدمکشان مزدور در فرامرز، کشتن دشمنان رژیم در درونمرز و خودکشی و مرگ طبیعی نامیدن این آدمکشی ها و ستم های بی مانند دیگری که روی تاریخ ایران را سیاه کرده اند گوشه ای اندک از ددمنشی های بی شمار رژیم آخوندهای مفت خور و رژیم اهریمنان دوزخی هستند! چنان که ایة الله منتظری، کسی که نتوانست وجدانش را زیر پا بگذارد و با آن که از آخوندهای دانه درشت جمهوری اسلامی بود از وابستگی به رژیم ولایت فقیه دست کشید در نامه ای در تاریخ هفدهم مهرماه سال ۱۳۶۵ در نامه ای به ابردژخیم و ابردیکتاتوری به نام روح الله خمینی چنین نوشت:

..... آيا می دانيد در زندان های جمهوری اسلامی به نام اسلام جناياتی شده كه هرگز نظير آن در رژيم منحوس شاه نشده است؟! آيا می دانيد عده زيادی زير شكنجه بازجوها مرده اند؟ آيا می دانيد در زندان مشهد در اثر نبودن پزشك و نرسيدن به زندانی های دختر جوان بعدا ناچار شدند حدود بيست و پنج نفر دختر را با اخراج تخمدان و يا رحم ناقص كنند؟! آيا می دانيد در زندان شيراز دختری روزه دار را با جرمی مختصر بلافاصله پس از افطار اعدام كردند؟ آيا می دانيد در بعضی زندان های جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف كردند؟ آيا می دانيد هنگام بازجوئی دختران استعمال الفاظ رکيك ناموسی رائج است؟ آيا می دانيد چه بسيارند زندانيانی كه در اثر شكنجه های بی رويه كور يا كر يا فلج يا مبتلا به دردهای مزمن شده اند و كسی به داد آنان نمی رسد؟ آيا می دانيد در بعضی از زندان ها حتی از غسل و نماز زندانی جلوگيری كردند؟ آيا می دانيد در بعضی از زندان ها حتی از نور روز هم برای زندانی دريغ داشتند آن هم نه يك روز و دو روز بلكه ماه ها؟ آيا می دانيد برخورد با زندانی حتی پس از محكوميت فقط با فحش و كتك بوده؟ ..... شنیده شد فرموده اید: فلانی مرا شاه و اطلاعات مرا ساواک شاه فرض می کند، البته حضرتعالی را شاه فرض نمی کنم ولی جنایات اطلاعات شما و زندان های شما روی شاه و ساواک شاه را سفید کرده اند! من این جمله را با اطلاع عمیق می گویم! .....

پیش از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ رژیم آخوندی هزاران تن را در سرتاسر ایران اعدام و هزاران تن را نیز به زنجیر کشیده و زندانی کرده بود و در تابستان سال ۱۳۶۷ ده سال بود که رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی ایران پس از انتحار اسلامی در سال ۱۳۵۷ بر سر کار آمده بود، ده سال بود که از ایران چنان دوزخی ساخته شده بود که در جهان همتا نداشت، ده سال بود که دزدان سر گردنه ای که به فرمانروائی رسیده بودند جیب های خود را می انباشتند، ده سال بود که حقوق زنان نیست و نابود شده بود و یک رژیم زن ستیز بر هست و نیست یک سرزمین چیره شده بود و ده سال بود که انبوهی از ایرانیان ناچار شده بودند هست و نیست خود را در دوزخ رژیم ولایت فقیه رها کرده و به کشورهای دیگر بگریزند و کشتار زندانیان سیاسی که پس از فرمان ننگین ابردژخیم و ابردیکتاتوری به نام روح الله خمینی در تابستان سال ۱۳۶۷ انجام گرفت یکی از ددمنشانه ترین کردارهای رژیم گدایان مفت خور آخوندی است که با آب هفت دریا نیز ننگ آن را نمی توان شست!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

فرمان ننگین روح الله خمینی برای کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

بسم الله الرحمن الرحيم، از آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می گويند از روی حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها، از اسلام ارتداد پيدا كرده اند و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ های كلاسيك آنها در شمال و غرب و جنوب كشور با همكاری های حزب بعث عراق و نيز جاسوسی آنان برای صدام عليه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشكيل نظام جمهوری اسلامی تا كنون، كسانی كه در زندان های سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری كرده و می كنند محارب و محكوم به اعدام می باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رأی اكثريت آقايان حجة الاسلام نيری دامت افاضاته و جناب آقای اشراقی و نماينده ای از وزارت اطلاعات می باشد اگر چه احتياط در اجماع است و همين طور در زندان های مراكز استان كشور رأی اكثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد. رحم بر محاربين ساده انديشی است! قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامی است! اميدوارم با خشم و كينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد! آقايانی كه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعی كنند اشداء علی الكفار باشند! ترديد در مسائل قضائی اسلام انقلابی ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا می باشد، والسلام، روح الله الموسوی الخمينی

نامه سیداحمد خمینی به روح الله خمینی درباره فرمان وی

بسمه تعالی، پدر بزرگوار، حضرت امام، مدظله العالی، پس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرتعالی درباره منافقین ابهاماتی داشتند که تلفنی در سه سؤال مطرح کردند:

۱- آیا این حکم مربوط است به آنهائی که در زندان ها بوده اند و محاکمه شده اند و به اعدام محکوم گشته اند ولی تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است یا آنهائی که حتی محاکمه هم نشده اند محکوم به اعدامند؟

۲- آیا منافقینی که قبلا محکوم به زندان محدودی شده اند، مقداری از زندانشان را هم کشیده اند ولی بر سر موضع نفاق می باشند محکوم به اعدام می باشند؟

۳- در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هائی که خود استقلال قضائی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلا عمل کنند؟ فرزند شما احمد

پاسخ روح الله خمینی به نامه سیداحمد خمینی

بسمه تعالی، در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است! سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید! در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است! روح الله الموسوی الخمینی

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

چند نوشتار در پیوند با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷

به یاد آریم آنان را ، زن کشی در سرزمینی به نام ایران در دهه شصت!

http://www.iranglobal.info/node/16774

سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تبریز _ تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/22002

سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در خوزستان _ تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/22274

رضا فانی یزدی و کشتار تابستان ۶٧ _ مشهد

http://www.iranglobal.info/node/22382

همه ۱٤۲ نفری که برده بودند!

http://www.iranglobal.info/node/22670

فریبا ثابت و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/22937

شراره های شصت و هفت

http://www.iranglobal.info/node/23106

به یاد شهین حیدری در غروب کشتار زندانیان _ تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/23561

منیره برادران و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/23860

نسرین پرواز و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/24077

اعدام ددمنشانه محبوبه حاجعلی در تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/24445

سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در گیلان _ تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/24590

اعدام "حسن" برادر محمد جهان آرا _ تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/24779

اعدام ددمنشانه منیره رجوی در تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/25012

آقای رئیس جمهور، به آزار خانواده‌ اعدام شدگان پایان دهید!

http://www.iranglobal.info/node/25319

گزارشی از نابودی بزرگترین اپوزیسیون داخل زندان ها در سال ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/25690

زندانیان سیاسی اعدام شده در کشتار تابستان سال ۶۷ زندان وکیل آباد مشهد

http://www.iranglobal.info/node/29441

بیست و ششمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/36623

قاضی محمد مقیسه و سه دهه جنایت علیه بشریت!

http://www.iranglobal.info/node/37269

شام آخر، ماست و خیار!

http://www.iranglobal.info/node/37326

به یاد برادرم شاهرخ

http://www.iranglobal.info/node/37434

زنان دلاور سر به دار!

http://www.iranglobal.info/node/37840

دو ماه به آزادی شوهرم از زندان مانده بود که اعدام شد!

http://www.iranglobal.info/node/37966

پس از دستگیری شوهرم فهمیدم که حامله ام!

http://www.iranglobal.info/node/38040

فهرست اسامی اعضای اعدام شده حزب توده ایران در تابستان سال ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/38358

یک یادمانده از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ _ تبریز

http://www.iranglobal.info/node/38443

جهان خبردار نشد که در این ۳۵ سال سیاه بر مردم و میهن ما چه رفت!

http://www.iranglobal.info/node/38606

آن نگاه غمگين!

http://www.iranglobal.info/node/39296

حالا کو تا بهار بیاید؟ برویم از برگ، برگ پائیز گریه برچینیم!

http://www.iranglobal.info/node/39707

همین بود، دل بستن و جدائی!

http://www.iranglobal.info/node/42112

پشت همین پیچ می رسیم!

http://www.iranglobal.info/node/44517

حی علی الصلاة: شکنجه نماز در اوین!

http://www.iranglobal.info/node/48297

عزاداران لوناپارک در برابر اوین

http://www.iranglobal.info/node/48398

بیست و هفتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/48727

بیست روز پیش از چهارده سالگی بازداشت شدم!

http://www.iranglobal.info/node/48949

امیر هوشنگ اطیابی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/49106

مرسده قائدی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49267

رضا شمیرانی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49455

حسین ملکی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49580

امیرحسین بهبودی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49655

چیزی بگو، چیزی نگو، لاله مرداد سرب نوش!

http://www.iranglobal.info/node/49681

شهاب شکوهی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49728

مهرداد نشاطی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49782

مهدی اصلانی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49848

محمود خلیلی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49917

داستان من و جليل شهبازی

http://www.iranglobal.info/node/49966

محمد هُشی و کشتار تابستان ۶۷ _ اصفهان

http://www.iranglobal.info/node/50003

منیره برادران و کشتار تابستان ۶۷ _ تهران

http://www.iranglobal.info/node/50051

رحمت غلامی و کشتار تابستان ۶۷ _ زنجان

http://www.iranglobal.info/node/50108

محمدرضا متین و کشتار تابستان ۶۷ _ تبریز

http://www.iranglobal.info/node/50163

مادر

http://www.iranglobal.info/node/50189

رحمان درکشیده و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/50234

یادمانده هائی چند از سالیان خاموشی

http://www.iranglobal.info/node/50305

نبردی نابرابر

http://www.iranglobal.info/node/50381

یادمانده ای از تابستان سیاه ۶۷ - زندان گوهردشت

http://www.iranglobal.info/node/50442

کارنامه محمدعلی نصرتی دژخیمی که آدم کشتن برایش از کشتن مگس آسانتر است!

http://www.iranglobal.info/node/50492

سلمان خدادادی دژخیم رژیم آخوندی در تبریز و اردبیل و آذربایجان

http://www.iranglobal.info/node/50545

محل تولد: زندان اوین!

http://www.iranglobal.info/node/50755

هما دشتی پس از سال ها درد و رنج و زندان و شکنجه درگذشت

http://www.iranglobal.info/node/51811

بخشی از سرگذشت دردناک زنده یاد نیره جلالی مهاجر

http://www.iranglobal.info/node/52501

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

 

منبع: 
منابع گوناگون
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تا این لحظه 421 مثبت به این مقاله داده شده است! امکان ندارد سایت درپیتی مثل ایران گلوبال حتی 200 نفر خواننده هم داشته باشد. این نشان میدهد این مثبتها الکی است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آن کسی که دستور کشتارها و قتل ها را صادر کرد خمینی واقعی نبود بلکه بدل خمینی بود ،خمینی واقعی بعد از مقاومت در برابر کشتار های اول انقلاب کشته شد وجنازه اش را در دستشویی خانه اش بیدا شد،تیمی که فردوست با آن هسته اصلی ساواما را تشکیل داد ترتیب این کار را داده بود،این کار با کمک سیا انجام شده بود،ساختن بدل خمینی توسط یک جراح آلمانی انجام شده بود،سازمان سیا دونفز از ایران ویک نفر از هند را برای انجام عمل جراحی انتخاب کرده بود،ازاین بین این سه نفز یک نفز که بیشتر شبیه خمینی بود انتخاب شد،تنها مشکلی که داشتند فرد مورد نظر مسنتر از خمینی نشان میداد ولحنش با خمینی فرق داشت که با ادعای بیماری خمینی توانستند این تفاوت لحن صدا را به دلیل بیماری او به حساب آورند،احمد خمینی هم با این تیم همکاری داشت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تورک اوغلی:
به کسی که تیرهای چراغ برق خیابان در تهران و مازندران و بقیه ایران را هم تورک میبیند چه پاسخی میتوان داد مطمئن هستم با توسعه بندر چابهار احتمالا چند تا تورک به اینجا میایند و یک فیلم هم با موبایل از تورکی سخن گفتنشان منتشر میکنند کنار ساحل چابهار انوقت شما نسبت تورکها در سیستان و بلوچستان را 50 به 50 تعین کرده جناب یوسف از اذربایجان هم به دنبال این خواهند گشت که این چند ملیون تورک از کجا امده اند و چه تاریخ و گذشته ای دارند و چند تا روضه امام حسین پسند هم در ایران گلوبال درباره مظلومیت تورکان زاهدان خواهید نوشت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توی سایتی که هربار صفحه را باز میکنی میتوانی به همه کامنت ها از نو مثبت یا منفی بدهی ( و همچنین به مقاله) گفتگو با کارمندان کامنت نویس دائمی با ده ها نام نویس بیفایده است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من نمی دونم این ایرانیها چرا تفاله بیسوادهای اروپایی را می خورن؟ بابا اگه مذهبی هستی که باید معتقد باشی همه انسانها نوادگان آدم و حواند و اگر غیر مذهبی یا عالم هستی که خوب انسانها نتیجه میلیادرها سال تکامل از موجودات تک سلولی به شکل امروزی هستند! پس این مزخرفات چیه که نژاد آریا و یا فلان ترک یا کرد یا عربه!! واقعأ که همه چیز به شکل تأسف آری خنده دار شده!
پیش به سوی رفرندام سراسری با نظارت مراجع بین المللی برای محو حاکمان جمهوری اسلامی این گرونگانگیران مردم ایران.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئول محترم کامنتها و آقای کیانوش توکلی، بهمن موحدی در کامنتش فحش های ترکی نوشته! چرا.... برخورد نمیکنید؟!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بهمن موحدی، من این آقای منصور حکمت را نمیشناسم. این اتهامات چیست که میزنید؟!
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به منصور حکمت!!!!
.... بازهم می گویم با اسم زنده یاد منصور حکمت بنیانگذار حزب کمونیست کارگری ایران کامنت ننویس، شرم وحیا هم چیز خوبی است در این صفحه یک کامنت گذاشتی با نام "آریامهر"، همین نام برای تو مناسب است و به تو پیشنهاد می دهم با این نام کامنت بنویسی. بعد تو دست پیش را می گیری که پس نیفتی و داری حرفهای من را به خودم تحویل می دهی. من تو را رسوا و مفتضح کرده ام و دست تو برای همه رو شده است تو یک طرفدار جمهوری اسلامی هستی با لباس سلطنت طلبی و قصد ایجاد اخلال و اختلاف و دوبهم بزنی در سایتهای اپوزیسیون را داری تو همانی هستی که با نام بنده و همچنین با نامهای کامی، قوچعلی ، ریزبین، تورک سرافراز، ایرانی و جدیداً هم با نام یکی از خوانندگان و کامنت گذاران سایت به نام "علی" کامنت می گذاری، آقای علی، اسم خود را از علی به علی واقعی تغییر داد ولی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این کامنتهای جعلی و امتیازهای مثبت الکی، همه اش کار مجاهد خلق کمونیست بهمن موحدی بامدادان است. آقای بهمن موحدی بامدادان، فکر نکنید دیگران نمیفهمند. دست از دو به هم زنی و این رفتار بچگانه بردار. دست تو برای همه رو شده است. حتی کیانوش توکلی هم به ماهیت ....تو پی برد.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چند روز پیش فیلمی در اینترنت منتشر شد که نشان می داد یک گروه سلفی بنیاد گرا درشمال سوریه، سر یک پسر بچۀ دوازده سالۀ فلسطینی را به جرم جاسوس بودن، تکبیر گویان می برند. تمامی این جنایات هولناک بنیادگرایی اسلامی و تروریزم اسلامی بر می گردد به 38 سال پیش و حاکم شدن آخوندهای ضدبشر در ایران. رژیم جنایتکار و چپاولگر جمهوری اسلامی پدرخواندۀ تمام گروههای تروریستی بنیاد گرا و فرقه گرای سنی وشیعه است. داعش و القاعده، حزب الله لبنان وعراق ، طالبان ،جبهه النصره ، جهاد اسلامی و حماس فلسطین ، حوثی های یمن و گروههای شیعه تروریستی بحرین ، جیش المختار و عصائب اهل حق و سپاه بدر ودیگر گروههای فرقه گرای شیعه و سنی همه فرزندان رژیم ضدبشر وضد ایرانی جمهوری اسلامی هستند و حتی جریان اخوان المسلمین مصر وترکیه بعد از قدرت گرفتن آخوندها در ایران تقویت شدند و جان تازه ای گرفتند و آخوندها نیز به آنها کمک کردند.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به آریا مهر
اشتباه نکن! خاندان پهلوی در قلب ایرانیان جای ندارد، خلق شریف و قهرمان ایران خاندان پهلوی را برای همیشه از ایران اخراج کرد. رضا پهلوی نیز کوچکترین شانسی برای کسب قدرت سیاسی در ایران آزاد و بدون آخوند فردا ندارد.
جای خاندان پهلوی در زباله دانی تاریخ است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گفته میشود تابستان ۶۷ از زمستان ۵۷ بیرون آمد ونه پیدا شد. دوم اینکه در پیداشدن زمستان ۵۷ ترکان نقش پررنگی داشتند و در ۸۸ نقششان صفر بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همون جوابی که مجاهدین در همراهی صدام به بازماندگان قربانی هاشون دادند کسانی که در کنار صدام جنگیدند یا ازاونا حمایت کردند ارتش بعث عراق هستند نه ایرانی ....
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغ داران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر برنگرفته اند"
(زنده یاد احمد شاملو)
واقعا نمی دانم این سران کفتار صفت و رذل رژیم جنایتکار و چپاولگر جمهوری اسلامی، در دادگاههای خلقی آینده چه جوابی می خواهند به مادران وبازماندگان داغدار جانباختگان تابستان سیاه سال 67 بدهند. هرچند که سران و کارگزاران و مزدوران کفتار صفت ورذل رژیم جمهوری اسلامی بویی از شرافت وانسانیت نبرده اند و وقیح و بی شرم هستند.
شعر "سوگ سیاوشان" تقدیم به مادران خاوران و بازماندگان جانباختگان:
ای خاک! فرزندم چه شد؟ آن رفته دربندم چه شد؟
ای باد! بوی او کجاست؟ آن مهردلبندم چه شد؟
آن مادران، شیر آوران در شهر سوگ خاوران
چهره فرو برده به خاک در جستجوی کشتگان
ای خاک! فرزندم چه شد؟ آن رفته در بندم چه شد؟
ای باد! بوی او کجاست؟ آن مهر دلبندم چه شد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همچین میگی خرج جشنهای 2500 ساله که آدم انگار هیچی حالیش نیست! آقا پولی که الآن خرج مراسم مسخره میلاد مهدی موعود یا مردن حسین در عاشورا میشه، صدها برابر جشنهای زمان آن خدابیامرز است. با این گنده گویی ها نمیتوانید خدمات خاندان ایران ساز پهلوی را مخدوش کنید. خجالت هم خوب چیزی است! خاندان پهلوی در قلب ایرانیان جا دارند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تابستان 67 از زمستان 57 پیدا بود.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با درود به روان شهدای نسل کشی تابستان سیاه سال 67 ، جاودان باد یاد شهدای به خون خفته خلق ایران در تابستان سیاه و خونین سال 67
در تابستان سیاه سال 67 حداقل 33 هزار نفر از دلاوران مجاهد و مارکسیست که همانا از پاکترین و شجاع ترین و باسواد ترین فرزندان خلق ایران بودند به خاک افتادند و خون پاکشان تبدیل به چشمه خروشان آزادی شد. تمام این 33 هزار گل سرخ یا عضو وهوادار سازمان مجاهدین خلق ایران بودند و یا عضو وهوادار سازمانها و تشکل های مارکسیستی ایران.
در واقع این آخوندهای ضد بشر کار ناتمام ساواک رژیم منحوس شاه خائن را به اتمام رساندند که این کار ناتمام همانا نسل کشی و کشتار مارکسیستها و مجاهدین بود. محمدرضا پهلوی خائن با دیوانه بازی ها و استبداد و جنایتها و خیانات خود که در راس آنها کودتای ننگین 28 مرداد و خیانت به دولت ملی دکتر مصدق بود ، زمینه ساز قدرت گرفتن آخوندهای خون آشام وقرون وسطایی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خیلی جالب است شخصی در این سایت به من گیر داده و با اسم بنده کامنت می گذارد . بخاطر همین اسم خود را از علی به علی واقعی تغریر دادم ولی باز با نام علی واقعی کامنت می گذارد. می گوید مرگ بر خمینی :) بابا خمینی که مرده است. جمهوری اسلامی هم مرده فقط انگلیس این جنازه را سر پا نگهداشته.
بلاخره اقای محترم لطفا از خر شیطان بیا پایین و مزاحمت ایجاد نکن البته می دانم وجدان خودت هم از این کار راضی نیست
البته این کار شما اختلال در سایت هم هست. لطفا با نام خود کامنت بگذارید نه با نام علی واقعی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مرگ بر جمهوری اسلامی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مرگ بر خمینی