پرز: جهان نیازی به حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران ندارد