ورشکستگی مراسم فرمایشی 22 بهمن 96 رژیم جمهوری اسلامی

ویدئو

در روز 22 بهمن 1396، مراسم فرمایشی 39 مین سالگرد روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی به افتضاحی بزرگ برای این رژیم تبدیل شد.
رژیم جمهوری اسلامی با همه ی تبلیغات، هزینه ها و تکاپوهایی که برای کشاندن مردم به خیابان ها و نمایش اقتدار اجتماعی خود کرد، نتوانست جز اندکی را به میدان آورد، ضمن اینکه همین اندک نیز، که غالباً با زورو تهدید به خیابان آورده شده بودند، با سکوت یا گاه اعتراض خود، به بی آبرویی دستگاه فاسد رژیم دامن زدند...

در روز 22 بهمن 1396، مراسم فرمایشی 39 مین سالگرد روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی به افتضاحی بزرگ برای این رژیم تبدیل شد.
رژیم جمهوری اسلامی با همه ی تبلیغات، هزینه ها و تکاپوهایی که برای کشاندن مردم به خیابان ها و نمایش اقتدار اجتماعی خود کرد، نتوانست جز اندکی را به میدان آورد، ضمن اینکه همین اندک نیز، که غالباً با زورو تهدید به خیابان آورده شده بودند، با سکوت یا گاه اعتراض خود، به بی آبرویی دستگاه فاسد رژیم دامن زدند.
در برخی نقاط کشور، چون مشهد(پارک ملت) و تهران(چهارراه ولی عصر)، در روز 22 بهمن، گردهمایی های ضد رژیم برپا گردید.

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: